Ηλεκτρονικά αίτηση άδειας επισκευής κτηρίου και Στεγαστικής Συνδρομής πλημμυροπαθών

Αριθμ. 18361/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 – ΦΕΚ τεύχος Β 1527/07.03.2024
Ηλεκτρονική αίτηση ιδιοκτήτη/ειδικού διαχειριστή για έκδοση άδειας επισκευής κτηρίου και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού πληγείσας στάθμης κτηρίου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης ιδιοκτήτη/ειδικού διαχειριστή για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού πληγείσας στάθμης κτηρίου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 μέσω της εφαρμογής των θυρίδων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση ιδιοκτήτη/ειδικού διαχειριστή για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού πληγείσας στάθμης κτηρίου

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη/ειδικού διαχειριστή για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού πληγείσας στάθμης κτηρίου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 («εφαρμογή»).

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα) πληγέντων κτηρίων ή νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και ατομικές επιχειρήσεις («αιτούντες»), που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση,

β) εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι («υπάλληλοι») της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που παραλαμβάνουν στις θυρίδες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr) τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό την διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1. Ο/Η αιτών/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

2. Οι υπάλληλοι αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με την χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης.

3. Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο για την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. εμβαδού πληγείσας στάθμης κτηρίου, και ιδίως:

α) Τα προσωπικά του στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση,
β) στοιχεία ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
γ) στοιχεία αναφορικά με το πληγέν κτήριο, όπως τη θέση του (ταχυδρομική διεύθυνση, δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε δασική έκταση, αιγιαλό ή ρέμα, κ.λπ.), καθορισμό της πληγείσας στάθμης, χαρακτηρισμό του πληγέντος κτηρίου από επιτροπές της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και τυχόν χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής από προγενέστερη φυσική καταστροφή,
δ) στοιχεία αναφορικά με τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και στοιχεία για τυχόν άλλα ακίνητα που έχουν πληγεί από τις εν λόγω πλημμύρες,
ε) στοιχεία λογαριασμού Πιστωτικού Ιδρύματος για την πίστωση της στεγαστικής συνδρομής.

4. Ο/Η αιτών/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο,
β) φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου (όψεων και βλαβών),
γ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου 2023 (Ε9) και βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 1 η Ιανουαρίου 2024 (Ε9), στην περίπτωση μεταβολής περιουσιακών στοιχείων εντός του 2023,
δ) βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού περί μη διαπίστωσης βλαβών στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου, μόνο στην περίπτωση κτηρίου που έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση «ΚΙΤΡΙΝΟ»,
ε) υπεύθυνη δήλωση προκατόχου (στην περίπτωση που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί μετά τη φυσική καταστροφή),
στ) πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (στην περίπτωση κτηρίου διηρημένων ιδιοκτησιών -με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας- με βλάβες σε κοινόχρηστους/κοινόκτητους χώρους ή και εγκαταστάσεις), πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή/και πίνακα κατανομής ποσοστών ιδιοκτησίας,
ζ) υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ότι δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα (στην περίπτωση ιδιοκτησίας που έχει επαγγελματική χρήση και ανήκει σε φυσικό πρόσωπο), η) υπεύθυνη δήλωση σχετικά με αποζημίωση της εταιρείας, στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε αυτό),
θ) προαιρετικά άλλα δικαιολογητικά, όπως στέλεχος οικοδομικής άδειας, ρύθμιση ν. 4014/2011, στοιχεία για την απόδειξη του μη δασικού χαρακτήρα της έκτασης που βρίσκεται το πληγέν ακίνητο κ.λπ.).

5. Η υποβαλλόμενη αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 2 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Η αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 2 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Με την υποβολή της αίτησης αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία θυρίδα της αρμόδιας Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του/της αιτούντος/-ούσας.

8. Οι υπάλληλοι παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται στον ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνο επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων που λαμβάνουν.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης