Συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου. Ερωτήματα και έγγραφα

Συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου. Ερωτήματα και έγγραφα

Εγκύκλιος (5/2018) του Υπουργείου Εσωτερικών με οδηγίες προς τα Ληξιαρχεία

για λύση του γάμου (συναινετικό διαζύγιο) με συμβολαιογραφική πράξη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

• Για τη λύση του γάμου απαιτείται η προσκόμιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου

• Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας απαιτείται η προσκόμιση:
α. της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου και
β. της πνευματικής λύσης αυτού από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, και στην οποία εμπεριέχεται η παραγγελία αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την λύση αυτού.

Διαζύγιο. Η περιουσία που αποκτήθηκε στη διάρκεια του γάμου

• Υπόχρεος για τη δήλωση λύσης του γάμου είναι: οι σύζυγοι ή ένας από αυτούς ή τρίτος δυνάαει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

• Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης του γάμου, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της λύσης του γάμου άρχεται από την ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσης του στο ληξιαρχείο.

Δείτε την εγκύκλιο

Απαντήσεις σε ερωτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τις νέες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου

Τέθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) τα ακόλουθα ερωτήματα:

Α. Από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 22 παράγραφος 2 του Ν. 4509/2017, που αντικατέστησε τη διάταξη τον άρθρου 1441 ΑΚ επιτρέπεται η εκπροσώπηση και των δύο συζύγων ενώπιον τον συμβολαιογράφου με κοινό δικηγόρο;

Η διαδικασία για το Συναινετικό Διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου

Β. Στην περίπτωση που η συμφωνία των συζύγων υπογράφεται μόνον από τους πληρεξουσίους δικηγόρους, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, απαιτείται πριν την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δικηγόρων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη;

Γ. Εάν γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από τη Γραμματεία όταν τη συμφωνία διάζευξης υπογράφουν μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, θα θεωρείται ως ημερομηνία υπολογισμού των δέκα (10) ημερών μεταξύ της κατάρτισης της συμφωνίας και της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης η ημερομηνία κατάρτισης της συμφωνίας;

Δ. Θεωρείται ότι η θέση της υπογραφής και της σφραγίδας του δικηγόρου σε ένα έγγραφο αρκεί για να τη καταστήσει έγγραφο βεβαίας χρονολογίας ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία;

Οι απαντήσεις επί των παραπάνω ερωτημάτων του ΔΣΑ:

ΔΣΘ | Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση

κ.κ. Συνάδελφοι,

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων διατάξεων για το συναινετικό διαζύγιο, οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ (Ν. 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 22-12-2007), σας αποστέλλεται συνημμένα το από 5-1-2018 σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου Αθηνών Θεμιστοκλή Κλουκίνα που συντάχθηκε κατόπιν ανάθεσης από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Υπό το φως των νέων ρυθμίσεων εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των συναδέλφων στα εξής κρίσιμα ζητήματα:

1.      Κατά την υπογραφή των προβλεπόμενων στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα εγγράφων συμφωνιών ως και της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου οι σύζυγοι παρίστανται και εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με χωριστό ο καθένας δικηγόρο και όχι κοινό (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄ και 4).

2.      Οι ως άνω προβλεπόμενες έγγραφες συμφωνίες συνυπογράφονται τόσο από τους συζύγους, όσο και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή των έγγραφων συμφωνιών (άρθρο 1441 παρ. 1 εδ. β΄).

3.      Η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την υπογραφή των ως άνω έγγραφων συμφωνιών. Προκειμένου οι τελευταίες να λαμβάνουν βέβαιη χρονολογία, προβλέπεται να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, και όχι των δικηγόρων, από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 1441 παρ. 3 β).

4.      Οι δικηγόροι υποβάλλουν τις παραπάνω έγγραφες συμφωνίες και τα τυχόν ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο, προκειμένου να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης του γάμου της παρ. 4 του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1441 παρ. 3 α).

5.      Κατά την ενώπιον συμβολαιογράφου παράσταση δικηγόρου για υπογραφή της παραπάνω συμβολαιογραφικής πράξης εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο και προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο τετραπλότυπο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για τη διαδικασία «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ)». (βλ. συνημμένο αρχείο)

6.      Για τη σύνταξη της παραπάνω συμβολαιογραφική πράξης, και έως την έκδοση νεότερης νομοθετικής ρύθμισης, καταβάλλεται στο συμβολαιογράφο πάγια αμοιβή.

7.      Επίσης, αυτονόητα, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, η οποία προβλέπεται μόνο για την ενώπιον Δικαστηρίου συζήτηση καταψηφιστικής αγωγής.

8.      Η πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο που έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της πράξης (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. β΄).

9.      Η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο αναφορικά με τους περί επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής όρους της, εφόσον σε αυτή έχουν συμπεριληφθεί οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 1441 παρ. 4 εδ. δ΄). Συνεπώς θα πρέπει να περιέχει ειδικό όρο με τον οποίον να κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος ως προς την απαίτηση διατροφής των ανηλίκων, όσο και ως προς την παράδοση και απόδοση αυτών στο πλαίσιο άσκησης της επιμέλειας και του δικαιώματος επικοινωνίας.

10. Ο συμβολαιογράφος εκδίδει και παραδίδει στους συμβαλλόμενους συνολικά τουλάχιστον τρία (3) και προκειμένου για θρησκευτικό γάμο τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα της παραπάνω πράξης, από ένα για κάθε συμβαλλόμενο, και από ένα για τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (για την εισαγγελική παραγγελία πνευματικής λύσης του γάμου) και το αρμόδιο ληξιαρχείο (άρθρο 1441 παρ. 5 και 7).

11. Η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης του γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο είναι απαραίτητη για την επέλευση της έννομης συνέπειας της λύσης του γάμου (άρθρο 1441 παρ. 5).

12. Η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου προβλέπεται πλέον ως υποχρεωτική (άρθρο 1441 παρ. 7).

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους λειτουργούς και υπηρεσίες, ήδη είναι δυνατή η εφαρμογή της νέας διαδικασίας.

Η κατά το άρθρο 1441 παρ. 3 β) του Αστικού Κώδικα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας στα γραφεία 69 (Διοικητικού) και 70 (Προϊσταμένης Γραμματείας) του Ειρηνοδικειακού Καταστήματος Θεσσαλονίκης.

Εγκύκλιος 1/2018 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου– Σχέδια εγγράφων για συναινετική λύση γάμου

ΘΕΜΑ: Σχέδια εγγράφων για τη συναινετική λύση γάμου (άρθρο 22 Ν. 4509/2017)

Αποστέλλονται συνημμένα, προς εξυπηρέτησή σας, τα σχέδια των εγγράφων, τα οποία απαιτούνται για την ενώπιον του συμβολαιογράφου συναινετική λύση του γάμου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4509/2017 (άρθρο 22) και ισχύουν.

Σημειώνεται ότι αναμένεται σχετική εγκύκλιος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία θα αφορά στα θέματα παράστασης των δικηγόρων και γραμματίου προείσπραξης αμοιβής τους.

Συνημμένα αρχεία:
Synainetiki lysi gamou aneu teknwn
Synainetiki lysi me tekna
AITISI gia Eisaggeliki paraggelia
AITISI gia pneumatiki lysi gamou (pros Mitropoliti)