Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας (τεστ ΠΑΠ)

Την Δευτέρα 8.4.2024 δημοσιεύεται η πρόσκληση για γιατρούς και νοσηλευτές σχετικά με το νέο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου της μήτρας, ενώ σε περίπου 15 μέρες θα ξεκινήσουν τα πρώτα SMS σε γυναίκες 21 ως 29 ετών, ανέφερε μεταξύ άλλων στο ΕΡΤnews η υφυπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη

 

Αριθμ. 16076 – ΦΕΚ τεύχος Β 1724/15.03.2024
Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός – αρμόδιες αρχές

1. Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών και της διαδικασίας υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» (Δράση), που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τη βελτίωση των δεικτών ίασης αυτού και, συνακόλουθα, τη μείωση του δείκτη θνητότητας της νόσου, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και της ζωής των γυναικών.

2. Αρμόδια για την κατάρτιση, το συντονισμό και την εποπτεία της Δράσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4958/2022, είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) με στόχο τη δευτερογενή πρόληψη που αναπτύσσεται εντός του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης».

3. Η Δράση υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Ωφελούμενες

1. Ωφελούμενες της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και εξήντα πέντε (65) ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα,

γ) δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9,

ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0,

στ) δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής,

ζ) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής,

η) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής.

Άρθρο 3
Όροι και διαδικασία συμμετοχής των ωφελούμενων στη Δράση

1. Οι ωφελούμενες συμμετέχουν στη Δράση με την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST ή HPV-DNA TEST το οποίο έχει ισχύ έξι (6) μηνών.

2. Οι ωφελούμενες συμμετέχουν στη Δράση με την έκδοση του παραπεμπτικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανά ηλικιακές ομάδες. Αρχικά συντάσσονται παραπεμπτικά PAP-TEST για τις ωφελούμενες της ηλικιακής ομάδας 21-29 ετών και στη συνέχεια, εντός εύλογου χρόνου, συντάσσονται παραπεμπτικά HPV-DNA TEST για τις ωφελούμενες της ηλικιακής ομάδας 30-65 ετών.

3. α) Όσες ωφελούμενες έχουν ενεργοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 3578/04.08.2020 (Β’ 3234) κοινής υπουργικής απόφασης, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, ενημερώνονται για την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σχετική υπενθύμιση τους αποστέλλεται εκ νέου μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο σε περίπτωση μη εκτέλεσης του παραπεμπτικού εντός έξι (6) μηνών.

β) Οι λοιπές ωφελούμενες δύνανται, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας της επιλογής τους, την εκτύπωση του έγχαρτου παραπεμπτικού από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

4. Άπασες οι ωφελούμενες, ενημερώνονται για την επιλεξιμότητά τους καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης κατά την επίσκεψή τους σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, ενώ γενική ενημέρωση των πολιτών για τη Δράση επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 4
Όροι και διαδικασία συμμετοχής των μονάδων φροντίδας υγείας

1. Στη Δράση δύνανται να συμμετάσχουν δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Πάροχοι).

2. Ως Μονάδες Φροντίδας Υγείας νοούνται οι νομίμως αδειοδοτήμενες Μονάδες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως ενδεικτικά τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα ιδιωτικά ιατρεία, τα πολυϊατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά τμήματα εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δράση, και κάθε άλλη δομή που αναγνωρίζει το κράτος και παρέχει νόμιμα ιατρικές υπηρεσίες.

3. Ειδικά για την εκτέλεση της εργαστηριακής ανάλυσης HPV-DNA TEST, οι πάροχοι οι οποίοι συμμετέχουν στη Δράση συνεργάζονται με τα εγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας εργαστήρια ανάλυσης HPV-DNA TEST, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7.
4. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στη Δράση και τα εγκεκριμένα εργαστήρια ανάλυσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ).

Άρθρο 5
Πρόσκληση συμμετοχής των παρόχων στη Δράση

1. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εκδίδει πρόσκληση συμμετοχής στη Δράση καλώντας τους παρόχους, ήτοι τις Μονάδες φροντίδας Υγείας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, να δηλώσουν συμμετοχή σε μία ή περισσότερες φάσεις υλοποίησης της Δράσης.

2. Η δήλωση συμμετοχής του παρόχου απευθύνεται σε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι φάσεις υλοποίησης:
α) Επίσκεψη της ωφελούμενης σε ιατρό ειδικότητας γυναικολόγου ή κυτταρολόγου, που εργάζεται στην αιτούσα δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, για τη δειγματοληψία και εκτέλεση του παραπεμπτικού της εξέτασης PAP-TEST για τις ωφελούμενες ηλικίας 21-29 ετών, τηρουμένων των προδιαγραφών του Παραρτήματος Α.
β) Επίσκεψη της ωφελούμενης σε ιατρό ειδικότητας γυναικολόγου ή κυτταρολόγου, που εργάζεται στην αιτούσα δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, για τη δειγματοληψία και εκτέλεση των παραπεμπτικών των εξετάσεων HPV-DNA TEST και, εφόσον απαιτείται, PAP-TEST για τις ωφελούμενες ηλικίας 30-65 ετών, τηρουμένων των προδιαγραφών του Παραρτήματος Α. Για την συμμετοχή στην εκτέλεση παραπεμπτικών HPV-DNA TEST, ο πάροχος επιλέγει εγκεκριμένο στο πλαίσιο της παρούσας εργαστήριο για την εργαστηριακή ανάλυση HPV-DNA TEST, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7.
γ) Κολποσκόπηση από ιατρό ειδικότητας γυναικολόγου για τη λήψη ιστολογικού υλικού με τη μέθοδο της βιοψίας.
δ) Ιστολογική ανάλυση του βιοπτικού υλικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

3. Οι πάροχοι συμμετέχουν στη Δράση μέσω της ειδικής για τη Δράση πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., αποδεχόμενοι τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

4. Η Πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όσο χρονικό διάστημα υλοποιείται η Δράση.

Άρθρο 6
Λίστα εγκεκριμένων εργαστηρίων ανάλυσης HPV-DNA TEST

1. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. καλεί εντός ορισμένης προθεσμίας τα δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Β της παρούσας όσον αφορά την εργαστηριακή ανάλυση του δείγματος με τη μέθοδο HPV-DNA TEST.

2. Τα υποψήφια εργαστήρια ανάλυσης αποστέλλουν προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., εντός της τασσόμενης από την πρόσκληση της παρ. 1 προθεσμίας, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, τα οποία η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διαβιβάζει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.). Η Ε.Ε.Δ.Υ. εκδίδει σύμφωνη γνώμη εντός προθεσμίας 10 ημερών.

3. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εντάσσει τα εργαστήρια ανάλυσης στη λίστα εγκεκριμένων εργαστηρίων ανάλυσης HPVDNA TEST της παρούσας Δράσης, κατόπιν θετικής σύμφωνης γνώμης της Ε.Ε.Δ.Υ. ως προς την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Β της παρούσας.

4. Ειδικά για τους σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, καλύτερου ελέγχου της ποιότητας και εφικτής πλήρους ιχνηλάτησης και ομοιογένειας ως προς το επίπεδο υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου (primary screening) για την ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε πρώιμο στάδιο στις κρίσιμες ηλικίες από 30 έως 65 ετών, ο ανώτατος αριθμός ιδιωτικών εργαστηρίων ανάλυσης που δύνανται να ενταχθούν στη λίστα των εγκεκριμένων εργαστηρίων ανάλυσης HPV-DNA TEST της Δράσης ορίζεται σε είκοσι (20).

5. Με βάση τον πληθυσμό και τις ανάγκες κάθε περιφέρειας, η κατανομή του αριθμού των εγκεκριμένων εργαστηρίων ανάλυσης μπορεί να ανέρχεται σε πέντε (5) εργαστήρια ανάλυσης για την περιφέρεια Αττικής, σε τέσσερα (4) εργαστήρια ανάλυσης για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε ένα (1) εργαστήριο ανάλυσης για κάθε μία από τις λοιπές περιφέρειες.

6. Η ένταξη στη λίστα των εγκεκριμένων εργαστηρίων ανάλυσης κατά την διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων γίνεται με χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης ένταξης και έως τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού εργαστηρίων ανάλυσης πανελλαδικά και ανά περιφέρεια.

Άρθρο 7
Όροι συνεργασίας παρόχων και εγκεκριμένων εργαστηρίων ανάλυσης HPV-DNA TEST

1. Η Μονάδα Φροντίδας Υγείας (πάροχος) η οποία έχει υποβάλλει συμμετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5, επιλέγει ένα από τα εγκεκριμένα εργαστήρια ανάλυσης HPV-DNA TEST της λίστας του άρθρου 6, το οποίο θα αναλάβει για λογαριασμό της Μονάδας την εργαστηριακή ανάλυση των εξετάσεων HPV-DNA TEST.

2. Μετά την επιλογή του εργαστηρίου ανάλυσης, υποβάλλεται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Μονάδας Φροντίδας Υγείας και του εργαστηρίου ανάλυσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της δράσης το εργαστήριο ανάλυσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει προς τη Μονάδα Φροντίδας Υγείας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρούσα και στην βάσει αυτής εκδοθείσα πρόσκληση προς τους παρόχους ως ισχύει κάθε φορά, για την πληρωμή των εκτελούμενων από τη Μονάδα Φροντίδας Υγείας παραπεμπτικών εξέτασης HPV-DNA TEST.

Άρθρο 8
Αποζημιώσεις ιατρικών πράξεων

1. Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, το κόστος της ιατρικής επίσκεψης για την δειγματοληψία ορίζεται σε είκοσι πέντε (25,00 €) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4958/2022 (Α’ 142).

2. Η τιμή αποζημίωσης HPV-DNA TEST, ορίζεται σε ογδόντα ευρώ (80,00 €) και καταβάλλεται στον πάροχο που εκτελεί το παραπεμπτικό εξέτασης HPV-DNA TEST, σύμφωνα με την παρ. Δ’ του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ. 76492/13.10.2016 (Β’ 3458) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών, περί της κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων.

3. Η τιμή αποζημίωσης PAP-TEST, ορίζεται σε δεκατρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (13,32 €), σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 157/1991 (Α’ 62), και καταβάλλεται στον πάροχο που εκτελεί το παραπεμπτικό εξέτασης PAP-TEST.

4. Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της κολποσκόπησης ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4958/2022 (Α’ 142).

5. Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της βιοψίας ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4958/2022 (Α’ 142).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 21 ΚΑΙ 29 ΕΤΩΝ

Άρθρο 9
Εξέταση PAP TEST

1. Στην προληπτική εξέταση PAP-TEST της Δράσης υποβάλλονται όλες οι ωφελούμενες ηλικίας μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Η εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος από την ωφελούμενη και την εργαστηριακή ανάλυση αυτού.

2. Το παραπεμπτικό της εξέτασης PAP-TEST εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, η οποία συμμετέχει στη Δράση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Το παραπεμπτικό εξέτασης PAP-TEST περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
β) Στοιχεία εκδότη
γ) Στοιχεία δικαιούχου
δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
ε) Αιτιολογία
στ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «PAP TEST», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

4. Ο φορέας που εκτελεί το παραπεμπτικό, καταχωρίζει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το αποτέλεσμα της εξέτασης ήτοι: α) φυσιολογικό εύρημα, β) μη φυσιολογικό εύρημα ASCUS, γ) μη φυσιολογικό εύρημα της κατηγορίας ASCUS+, στην οποία ανήκουν τα ευρήματα ASC-H, LSIL, HSIL, AGC, AIS, το αδενοκαρκίνωμα, το καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων και κάθε άλλο κακοήθες νεόπλασμα ή δ) ακατάλληλο δείγμα.

5. Το Σ.Η.Σ. ενημερώνει μέσω διαλειτουργικότητας τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας της ωφελούμενης (Α.Η.Φ.Υ.) σχετικά με το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης.

6. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των ωφελούμενων με το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης PAP-TEST και ιατρικής επίσκεψης για δειγματοληψία.

Άρθρο 10
Αναφορά αποτελέσματος PAP-TEST

1. Η καταχώριση του αποτελέσματος της εξέτασης PAP-TEST προηγείται της ενημέρωσης της ωφελούμενης. Η ωφελούμενη ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εξέτασης και για τα επόμενα στάδια υλοποίησης της Δράσης από τον ιατρό της μονάδας φροντίδας υγείας όπου εκτελέστηκε το παραπεμπτικό, εγγράφως.

2. Εφόσον κατά την εξέταση PAP-TEST βρεθεί εύρημα ASCUS, η ωφελούμενη επαναλαμβάνει την εξέταση PAP-TEST ένα (1) έτος μετά. Στην περίπτωση αυτή η Δράση του προσυμπτωματικού ελέγχου τερματίζεται αμέσως μετά την επανάληψη της εξέτασης PAP-TEST.

3. Εφόσον κατά την εξέταση PAP-TEST βρεθεί εύρημα ASCUS+, η ωφελούμενη ενημερώνεται για την έκδοση παραπεμπτικών κολποσκόπησης και βιοψίας.

4. Εφόσον κατά την εξέταση PAP-TEST το δείγμα καταχωρηθεί ως ακατάλληλο, δύο (2) μήνες μετά την καταχώριση εκδίδεται νέο παραπεμπτικό εξέτασης PAP-TEST με διάρκεια ισχύος τριών (3) μηνών.

5. Εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης PAP-TEST είναι φυσιολογικό, η Δράση τερματίζεται.

Άρθρο 11
Κολποσκόπηση και βιοψία

1. Εφόσον κατά την εξέταση PAP-TEST διαπιστωθεί εύρημα ASCUS+, αφού ενημερωθεί ο ΑΗΦΥ της ωφελούμενης, εκδίδονται δύο (2) παραπεμπτικά, κολποσκόπησης και βιοψίας, με συνολική διάρκεια ισχύος τους τρεις (3) μήνες.

2. Το παραπεμπτικό κολποσκόπησης εκτελείται και λαμβάνεται δείγμα με τη μέθοδο της βιοψίας, από γυναικολόγο σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, που συμμετέχει στη Δράση.

3. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
β) Στοιχεία εκδότη
γ) Στοιχεία δικαιούχου
δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
ε) Αιτιολογία
στ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «Κολποσκόπηση», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

4. Η εκτέλεση του παραπεμπτικού της κολποσκόπησης αποτελεί προϋπόθεση για τη καταβολή της αποζημίωσης κολποσκόπησης.

5. Το παραπεμπτικό βιοψίας για ιστολογική ανάλυση του δείγματος εκτελείται από δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας που συμμετέχει στη Δράση. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
β) Στοιχεία εκδότη
γ) Στοιχεία δικαιούχου
δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
ε) Αιτιολογία
στ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «Βιοψία», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

6. Ο φορέας που εκτελεί το παραπεμπτικό βιοψίας, καταχωρίζει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το αποτέλεσμα της ιστολογικής ανάλυσης του βιοπτικού υλικού με τις τιμές «φυσιολογικό», «LSIL», «HSIL» ή «συνυπάρχον με τις ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις διηθητικό καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας ή άλλο κακοήθες νεόπλασμα, όχι απαραιτήτως σχετιζόμενα με HPV».

7. Το Σ.Η.Σ. ενημερώνει μέσω διαλειτουργικότητας τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) της ωφελούμενης σχετικά με το αποτέλεσμα.

8. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των ωφελούμενων με το αποτέλεσμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης της βιοψίας.

Άρθρο 12
Αναφορά κολποσκόπησης και βιοψίας

1. Η ωφελούμενη ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της κολποσκόπησης και της βιοψίας από τον γυναικολόγο που διενήργησε την κολποσκόπηση και η Δράση τερματίζεται.
2. Στην περίπτωση μη φυσιολογικού ευρήματος, η Δράση τερματίζεται και ακολουθεί ιατρική γνωμάτευση της κατάστασης της υγείας της ασθενούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30 ΚΑΙ 65 ΕΤΩΝ

Άρθρο 13
Εξέταση HPV-DNA TEST

1. Στην προληπτική εξέταση HPV-DNA TEST υποβάλλονται οι ωφελούμενες ηλικίας 30 έως 65 ετών. H εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος από την ωφελούμενη και την εργαστηριακή ανάλυση αυτού με τη μέθοδο HPV-DNA TEST, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Α και Β.

2. Το παραπεμπτικό της εξέτασης HPV-DNA TEST εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, η οποία συμμετέχει στη Δράση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5, και έχει συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας με ένα από τα εγκεκριμένα εργαστήρια ανάλυσης HPV-DNA TEST, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας. Η συμμετέχουσα δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας οφείλει να διασφαλίζει την διατήρηση του σχετικού δείγματος και μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής ανάλυσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τους σκοπούς της διενέργειας pap-test του άρθρου 15 εφόσον απαιτηθεί.

3. Το παραπεμπτικό εξέτασης HPV-DNA TEST περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
α) Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
β) Στοιχεία εκδότη
γ) Στοιχεία δικαιούχου
δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
ε) Αιτιολογία
στ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «HPV DNA TEST», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

4. Ο φορέας που εκτελεί το παραπεμπτικό, καταχωρίζει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το αποτέλεσμα της εξέτασης, ήτοι: α) τη μη διαπίστωση ευρήματος τύπων που συνδέονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή β) τη διαπίστωση ευρήματος τύπων 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ή γ) τη διαπίστωση ευρήματος τύπων 16, 18.

5. Το Σ.Η.Σ. ενημερώνει μέσω διαλειτουργικότητας τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) της ωφελούμενης σχετικά με το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης.

6. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των ωφελουμένων με το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης HPV-DNA TEST και ιατρικής επίσκεψης για δειγματοληψία.

Άρθρο 14
Αναφορά αποτελέσματος HPN-DNA TEST

1. Η καταχώριση του αποτελέσματος της εξέτασης HPV-DNA TEST προηγείται της ενημέρωσης της ωφελούμενης. Η ωφελούμενη ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εξέτασης HPV-DNA TEST σε συνδυασμό με την εμπορική ονομασία του αντιδραστηρίου και το LOT του αντιδραστηρίου που έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του παραπεμπτικού της, καθώς και για τα επόμενα στάδια υλοποίησης της Δράσης από τον ιατρό της μονάδας φροντίδας υγείας όπου εκτελέστηκε το παραπεμπτικό, εγγράφως.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης ευρήματος τύπων 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, εκδίδεται και εκτελείται παραπεμπτικό εξέτασης PAP-TEST το οποίο περιλαμβάνει μόνο την εργαστηριακή ανάλυση του δείγματος που έχει ήδη ληφθεί στο πλαίσιο της εξέτασης HPV-DNA TEST, τηρουμένων των προδιαγραφών του Παραρτήματος Α.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης ευρήματος τύπου 16,18, η ωφελούμενη ενημερώνεται για την έκδοση δύο παραπεμπτικών κολποσκόπησης και βιοψίας.

4. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης ευρήματος τύπων που συνδέονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η ωφελούμενη ενημερώνεται για τον τερματισμό της Δράσης του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Άρθρο 15
Εξέταση PAP-TEST επί του ήδη ληφθέντος δείγματος

1. Εφόσον κατά την εξέταση HPV-DNA TEST διαπιστώθηκε εύρημα τύπων 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, εκδίδεται και εκτελείται, επί του ήδη ληφθέντος στο πλαίσιο του HPV-DNA TEST δείγματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, παραπεμπτικό εξέτασης PAP-TEST χωρίς να ληφθεί νέο δείγμα από την ωφελούμενη. Το παραπεμπτικό αυτό έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) μήνα από την έκδοσή του.

2. Το παραπεμπτικό εξέτασης PAP-TEST της προηγούμενης παραγράφου εκτελείται από την ίδια δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας στην οποία εκτελέστηκε το παραπεμπτικό της εξέτασης HPV-DNA TEST, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.

3. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
β) Στοιχεία εκδότη
γ) Στοιχεία δικαιούχου
δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
ε) Αιτιολογία
στ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «Pap test», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

4. Ο φορέας που εκτελεί το παραπεμπτικό, καταχωρίζει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το αποτέλεσμα της εξέτασης ήτοι: α) φυσιολογικό εύρημα, β) μη φυσιολογικό εύρημα ASCUS, γ) μη φυσιολογικό εύρημα της κατηγορίας ASCUS+, στην οποία ανήκουν τα ευρήματα ASC-H, LSIL, HSIL, AGC, AIS, το αδενοκαρκίνωμα, το καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων και κάθε άλλο κακοήθες νεόπλασμα ή δ) ακατάλληλο δείγμα.

5. Το Σ.Η.Σ. ενημερώνει μέσω διαλειτουργικότητας τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας της ωφελούμενης (Α.Η.Φ.Υ.) σχετικά με το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης.

6. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των ωφελούμενων με το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης PAP-TEST.

Άρθρο 16
Αναφορά αποτελέσματος PAP-TEST για τις ηλικίες 30-65 ετών

1. Η καταχώριση του αποτελέσματος της εξέτασης PAP-TEST προηγείται της ενημέρωσης της ωφελούμενης. Η ωφελούμενη ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εξέτασης και για τα επόμενα στάδια υλοποίησης της Δράσης από τον ιατρό της μονάδας φροντίδας υγείας όπου εκτελέστηκε το παραπεμπτικό, εγγράφως.

2. Εφόσον κατά την εξέταση PAP-TEST, βρεθεί εύρημα ASCUS+, η ωφελούμενη ενημερώνεται για την έκδοση παραπεμπτικών κολποσκόπησης και βιοψίας.

3. Εφόσον κατά την εξέταση PAP-TEST το δείγμα καταχωρηθεί ως ακατάλληλο, δύο (2) μήνες μετά την καταχώριση εκδίδεται νέο παραπεμπτικό εξέτασης PAP-TEST με διάρκεια ισχύος τριών (3) μηνών.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, φυσιολογικών ευρημάτων ή ASCUS, η ωφελούμενη επαναλαμβάνει την εξέταση HPV-DNA TEST ένα (1) έτος μετά. Στην περίπτωση αυτή η Δράση του προσυμπτωματικού ελέγχου τερματίζεται αμέσως μετά την επανάληψη της εξέτασης HPV-DNA TEST.

Άρθρο 17
Κολποσκόπηση και βιοψία

1. Εφόσον κατά την εξέταση HPV-DNA TEST διαπιστωθεί εύρημα τύπου 16,18 ή εφόσον κατά την εξέταση PAP-TEST του άρθρου 15 διαπιστωθεί εύρημα ASCUS+, αφού ενημερωθεί ο ΑΗΦΥ της ωφελούμενης, εκδίδονται δύο (2) παραπεμπτικά, κολποσκόπησης και βιοψίας, με συνολική διάρκεια ισχύος τους τρεις (3) μήνες.

2. Το παραπεμπτικό κολποσκόπησης εκτελείται και λαμβάνεται δείγμα με τη μέθοδο της βιοψίας, από γυναικολόγο σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας που συμμετέχει στη Δράση.

3. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία::

α) Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
β) Στοιχεία εκδότη
γ) Στοιχεία δικαιούχου
δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
ε) Αιτιολογία
στ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «Κολποσκόπηση», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

4. Η εκτέλεση του παραπεμπτικού της κολποσκόπησης αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης κολποσκόπησης.

5. Το παραπεμπτικό βιοψίας για ιστολογική ανάλυση του δείγματος εκτελείται από δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας που συμμετέχει στη Δράση. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
β) Στοιχεία εκδότη
γ) Στοιχεία δικαιούχου
δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
ε) Αιτιολογία
στ) την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας», «Βιοψία», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

6. Ο φορέας που εκτελεί το παραπεμπτικό της βιοψί-ας, καταχωρίζει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το αποτέλεσμα της ιστολογικής ανάλυσης του βιοπτικού υλικού με τις τιμές «φυσιολογικό», «LSIL», «HSIL» ή «συνυπάρχον με τις ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις διηθητικό καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας ή άλλο κακοήθες νεόπλασμα, όχι απαραιτήτως σχετιζόμενα με HPV».

7. Το Σ.Η.Σ. ενημερώνει μέσω διαλειτουργικότητας τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) της ωφελούμενης σχετικά με το αποτέλεσμα της βιοψίας.

8. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των ωφελούμενων με το αποτέλεσμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης της βιοψίας.

Άρθρο 18
Αναφορά αποτελέσματος Κολποσκόπησης και βιοψίας

1. Η ωφελούμενη ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της κολποσκόπησης και της βιοψίας από τον γυναικολόγο που διενήργησε την κολποσκόπηση και η Δράση του προσυμπτωματικού ελέγχου τερματίζεται.

2. Στην περίπτωση μη φυσιολογικού ευρήματος, η Δράση τερματίζεται και ακολουθεί ιατρική γνωμάτευση της κατάστασης της υγείας της ασθενούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Δαπάνες και χρηματοδότηση της δράσης

1. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή της προκαλούμενης δαπάνης από την εκτέλεση των παραπεμπτικών για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης.

2. Οι δαπάνες της Δράσης βαραίνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την απόφαση του στοιχείου (25) του προοιμίου, όπως ισχύει.

3. Στην περίπτωση όπου οι προληπτικές εξετάσεις διενεργούνται στα Απογευματινά Ιατρεία Νοσοκομείου του ΕΣΥ, τότε η αποζημίωση καταβάλλεται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τους ορισμούς της υπό στοιχεία Υ4α/147881/2010 (Β’ 1851) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί από το Νοσοκομείο στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κατάλογος με τα στοιχεία των ιατρών που συμμετέχουν στη Δράση.

4. Η χρηματοδότηση της Δράσης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126/ΕΞ/28-9-2021 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 20
Διακίνηση και εκτέλεση παραπεμπτικών

1. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) που ισχύει για την άυλη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

2. Το σύνολο των παραπεμπτικών της Δράσης που εκ-δίδονται αυτόματα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), φέρουν ειδική σήμανση για την παρακολούθηση της ροής και την εξαγωγή αναφορών σε όλη τη διάρκεια της Δράσης (έκδοση παραπεμπτικού, διενέργεια εξέτασης, καταγραφή αποτελέσματος, έκδοση παραπεμπτικού για επόμενη εξέταση, ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας), καθώς και τον έλεγχο και την εκκαθάριση για την πληρωμή από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

3. Η συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη διενέργειας της δειγματοληψίας και των διαγνωστικών εξετάσεων που περιλαμβάνονται στη Δράση και διενεργούνται, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, είναι μηδενική. Οι συμμετέχοντες στη Δράση πάροχοι δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τις ωφελούμενες.

Άρθρο 21
Έλεγχος και πληρωμή των δαπανών της δράσης

1. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, διενεργεί διοικητικό έλεγχο και αποζημιώνει τους παρόχους για τα εκτελεσμένα, με καταχωρημένα αποτελέσματα, παραπεμπτικά εξετάσεων.

2. Για την πληρωμή της εκτέλεσης των παραπεμπτικών PAP – TEST και HPV – DNA TEST, ο πάροχος αποστέλλει δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την τήρηση της προδιαγραφής του Παραρτήματος Α της παρούσης.

3. Ειδικά για την πληρωμή της εκτέλεσης του παραπεμπτικού HPV-DNA TEST ο πάροχος αποστέλλει δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την πλήρη ιχνηλάτηση των αντιδραστηρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί από τη γραμμή παραγωγής μέχρι και το αποτέλεσμα.

4. Τα δικαιολογητικά των δύο προηγούμενων παραγράφων προσδιορίζονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με βάση τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 22
Προσωπικά δεδομένα

1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Δράσης προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία.

2. Η Δράση υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο (8) του ΓΚΠΔ (GDPR).

3. Ως προς τις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούν στα συστήματα αρχειοθέτησής τους, οι δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας που συμμετέχουν στη Δράση συνιστούν διακριτούς υπευθύνους επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο (7) του ΓΚΠΔ (GDPR).

4. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για το σκοπό αποζημίωσης των παρόχων για τα εκτελεσμένα παραπεμπτικά εξετάσεων για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως:

α) Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία.

β) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, λαμβανομένων υπόψη και των επιταγών της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019.

γ) Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

δ) Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

ε) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ.

στ) Συνδράμει το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ιδίως διενεργεί, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και υποβάλλει αυτήν, καθώς και κάθε επικαιροποίηση της, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρέχει συμβουλές όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της, με τη συνεργασία της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ζ) Θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας.
η) Ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αμελλητί, στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ.

Άρθρο 23
Αποτίμηση της δράσης

1. Με την ολοκλήρωση της Δράσης, και με την τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας λαμβάνει από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, σχετικά με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε άλλη αναγκαία και πρόσφορη πληροφορία (όπως, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των υποκειμένων, τον τόπο κατοικίας τους, κ.λπ.) για την πλήρωση των σκοπών, που αφορούν την εκ του νόμου αποστολή της και καθιστούν τις εν λόγω επεξεργασίες (διαβίβαση ψευδωνυμοποιημένων ή/και ανωνυμοποιημένων πληροφοριών) απαραίτητες για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και, ιδίως, για στατιστικούς σκοπούς.

2. Με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ως άνω αποτελεσμάτων ανακοινώνονται στους πολίτες, μέσω της διενέργειας πρόσφορων Δράσεων επικοινωνίας που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αξία της πρόληψης κατά των νοσημάτων υψηλού επιπολασμού και ιδίως κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Άρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν η υπό στοιχεία Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354/24.11.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας “Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας”» (Β’ 6001) και η υπό στοιχεία Δ1β/Γ.Π.οικ. 72711/23.12.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του Παραρτήματος Α – Τεχνικές Προδιαγραφές για HPV-DNA TEST της κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 6001/2022) “Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας της Μήτρας “Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας”» (Β’ 6651).

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης