Ανακοίνωση για φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών 2017-2018

Φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Δ/ΝΣΗ: Aριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Π. Μωραίτου
Τηλέφωνο: 2132161343, 2132161346
FAX : 2132161907

Αθήνα 24 /8/2017
Αριθ. Πρωτ. Γ1β/ Γ.Π./οικ.64775

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.
ΣΧΕΤ: 1. Tο Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173 τ. Α’-28-8-2014) 0ργανισμός του Υπ. Υγείας, όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α’) Οργάνωση & λειτουργία Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις, όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α’) που είναι τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).
4. Το από 19/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περ. Ενότητας του Κ. Τομέα Αθηνών, με κοινοποίηση το γραφείο του Υπεύθυνου Καθηγητή κου Βατόπουλου στο ΚΕΔΥ.
5. Το με αρ. πρωτ. 11489/2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας της Περ. Ενότητας του Κ.Τομέα Αθηνών προς την Υπηρεσία μας & το από 20/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπεύθυνου των μαθημάτων, προς την Υπηρεσία μας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η διάρκεια της φοίτησης είναι εξάμηνη. Αρχίζει την 1 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30 Μαρτίου 2018.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας – Λ. Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα – Τηλ.: 2131600367., από τις 01/09/2017 έως και τις 15/09/2017.Α. Αίτηση συμμετοχής.
Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει το επάγγελμα του απολυμαντή.
Δ. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης, (έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ηλικία του ενδιαφερόμενου δεκτοί από 18-50 ετών).
Ε. Εγγραφο για την πιστοποίηση όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ( άνεργοι, πολύτεκνοι)

Δικαίωμα υποβολής έχουν επίσης όσοι υπηρετούν σε Δημόσια νοσοκομεία , άλλα ιδρύματα κ.λ.π.
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να κατατεθεί εκ μέρους τους η σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, προκειμένου να φοιτήσουν στα μαθήματα σε περίπτωση επιλογής τους.
Η επιλογή γίνεται χωρίς εξετάσεις από επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο του ανωτ. 3’ σχετ.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να λάβουν γνώση και ιδιώτες ενδιαφερόμενοι.

Συνημμένα: το Π.Δ. 100/1988, τ.α. ΦΕΚ 45, 14/3/1988
«Περί Απολυμαντών»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ