Προσλήψεις στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Προσλήψεις στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

100 Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Για τη στελέχωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής *ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-07-2019 3

101 Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Για τη στελέχωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής *ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-07-2019 2

102 Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Για τη στελέχωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου) Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής *ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-07-2019 2

103 Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής) Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής ΠΕ Ψυχολόγων 8 ΜΗΝΕΣ 1

104 Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής) Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 8 ΜΗΝΕΣ 1

105 Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος) Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής ΥΕ Εργατών Κήπων 8 ΜΗΝΕΣ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Όλγας Αθανασοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023669).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη