ΔΕΗ. Πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής

Υποβολή αιτήσεων από 28-01-2015 έως και 06-02-2015

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό

Παράρτημα Η/Υ