Προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού ΑττικήςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/02-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019).

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/ 23-02- 2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).

6. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

7. Το Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ7/τ.Α΄/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975-/2990/02-02- 2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

9. Την υπ’ αριθμ. 290282/818/30-5-2019 (ΦΕΚ 2049/ τ.Β΄/ 04-06-2019) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/19124/30-05-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, με θέμα «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων (200) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/310289/221106/7-6-2019 (Ορθή επανάληψη στις 10/6/2019) κατανομή πρόσληψης προσωπικού 200 ατόμων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

12. Την υπ’ αριθμ. ΓΝ71/18-6-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας του άρθρου 28 παρ.4 ν.2190/1994 για την κατ’ εξαίρεση συνέχιση της διαδικασίας και την πρόσληψη προσωπικού διακοσίων (200) ατόμων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

13. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/340430/27330/26647/11116/25-06-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ0Β4653Π4-Ο7Ζ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού Έγκρισης για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων (200) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.)διάρκειας τεσσάρων(4)μηνών σεΥπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/403527/25287/15454/4573/29-07-2019 Μεταβίβαση πίστωσης με Επιτροπικό Ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων με φορέα- Ειδικό Φορέα 1021.201.00000000 στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους.

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΜ/ΤΔΟΥ/414414/296248/7213/1634/31-07-2019 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού και την δημοσίευση στον τύπο της παρούσας ανακοίνωσης.

16. Την ισχύουσα νομοθεσία για τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.

Ανακοινώνει ότι θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, το χρονικό διάστημα από 7/8/2019 έως 16/8/2019 και ώρες από 9:00 έως 13:00, τις εργάσιμες ημέρες

Η προκήρυξη