Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης συνολικά εκατόν τριάντα επτά (137) φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών φύλαξης κτιρίων και χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα
ΥΕ Ημερήσιων φυλάκων 92 θέσεις

ΥΕ Νυχτοφυλάκων 45 θέσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων (υπόδειγμα αίτησης στην σελ. 13) και τα συνυποβαλλόμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος την ακόλουθη ένδειξη:

ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου : ……………………………………………

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 023409/2019 Πρόσκλησης για τις ανάγκες φύλαξης κτηρίων και χώρων του ΕΚΠΑ Κ.Ε. 15670 Υπ’ όψιν Επιστημονικού Υπευθύνου : Νικολάου Βούλγαρης

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή αποκλειστικά στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεπώς, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών τους ορίζεται η 5η Απριλίου 2019.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Η προκήρυξη