Προσλήψεις στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Προσλήψεις στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης ή ανανέωσης εφόσον παραταθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.ΠΕ Αρχαιολόγος Καταδυόμενος με εξειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες 1 θέση Ναύπλιο

ΠΕ Καταδυόμενος Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες 1 θέση Ναύπλιο

ΤΕ Λογιστικού με εξειδίκευση στην οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. 1 θέση Αθήνα

ΔΕ Καταδυόμενοι Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες 2 θέσεις Ναύπλιο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ερεχθείου 59 & Αρεοπαγίτου, Αθήνα 11742, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων υπόψιν κας Σ.Σιδέρη και κ. Α.Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9235105),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 9.30 έως 13.30), (από 10-8-2018 έως 17-8-2018).

 

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Αθήνα (για τις ανάγκες αυτής στο κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας στην Αθήνα, στο Φρούριο Πύλου Εκθέσεις ΕΕΑ και στο Αρχοντικό Τσικλητήρα, που εδρεύουν στην Πύλο του Νομού Μεσσηνίας)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, ΤΚ.11742 – ΑΘΗΝΑ, υπ όψιν κ.κ. Σωτηρίας Σιδέρη κ. Αριστείδη Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 210-9235105).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα καταστήματα (Φρούριο Πύλου Εκθέσεις ΕΕΑ και Αρχοντικό Τσικλητήρα), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Πύλου – Νέστορος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

 

Πρόσληψη, ΔΕ Δύτη (καταδυόμενου εργατοτεχνίτη) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ερεχθείου 59 & Αρεοπαγίτου απευθύνοντάς την στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων υπόψιν κ. Σ. Σιδέρη και κ. Α.Μιχαήλ (τηλ. Επικοινωνίας: 210-9235105), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών  (από 28/9/2017 έως 2/10/2017) που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.