Πρόσληψη 224 πτυχιούχων και διοικητικών ΔΕ στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη 224 πτυχιούχων και διοικητικών ΔΕ στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19, της Περιφέρειας Αττικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: [email protected]
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε [5] ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει των κριτηρίων βαθμολόγησης (εφόσον διαθέτουν). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr, στη διαδρομή: Ενημέρωση – Θέσεις Εργασίας – Θέσεις Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΌΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η προκήρυξη με τους πίνακες των θέσεων