Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στο δήμο Καλαμαριάς

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στο δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη την αριθμ. 681/10-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, το υπ’ αριθμ. 55860/17-09-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης ΔΣ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας καθώς και την υπ’ αριθμ. 31772/25-09-2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται αναπληρώτρια Δημάρχου, από 26/09/2018 έως και 30/09/2018, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας ΥγείαςΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ΥΕ Καθαριστών / Καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 29/09/2018 έως και 08/10/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα γωνία), πληροφορίες : Μαρίνου Σοφία 2313314230 (τηλ.).

Το κείμενο της προκήρυξης