Πρόσληψη πτυχιούχων στην ΑΔΙΠ

Πρόσληψη πτυχιούχων στην ΑΔΙΠ

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την επιστημονική και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΑΔΙΠ
Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί:

Με τέσσερις (4) επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφοριών και δεδομένων από τον διεθνή και εθνικό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη στατιστική τους ανάλυση και απεικόνιση με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής και τη σύνταξη κειμένων και αναφορών κατά επιστημονικό κλάδο, όπως: (α) ανθρωπιστικές επιστήμες και καλές τέχνες, (β) νομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, (γ) επιστήμες υγείας και βιολογίας, (δ) οικονομικές επιστήμες και επιστήμες διοίκησης, (ε) επιστήμες μηχανικού και γεωτεχνικές επιστήμες και (στ) θετικές επιστήμες και επιστήμες πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

1. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για τους πολίτες των κρατών της ΕΕ απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής,

2. να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων και, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.

ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται μέχρι το ποσό των 2.000 € ανά ανθρωπομήνα επί τη διάρκεια της σύμβασης σε μήνες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων και του ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα επτά (7) αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:

1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου,

2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου,

3. Πρόταση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου

4. ΥΔ – ονοματεπώνυμο υποψηφίου.

5. Τίτλοι Σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλοι οι τίτλοι σπουδών σε ένα pdf αρχείο).

6. Εμπειρία – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αποδεικτικά σε ένα pdf αρχείο).

7. Εργασίες – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αντίγραφα σε ένα pdf αρχείο).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «ΘΕΜΑ» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΜΕ ΑΠ 7467/27-11-2018».

Σημείωση: Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων το απαιτεί.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 (ώρα 16:00), μόνον ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Στ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Η προκήρυξη