ΑΕΝ Κύμης. Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΑΕΝ Κύμης. Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51840/2018 09/07/2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΊ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Έως τρία (03) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα: ΝΑΥΠΗΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΟ Β΄, – ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙ Β’ – Ν. ΤΕΧΝΗ ΙΙ Β – ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV Ε’,- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε΄ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ε΄ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Ε΄ – , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧ. ΓΕΦΥΡΑΣ Α΄ & Ε’, -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Β΄ – MARPOL E’. (για το χειμερινό εξάμηνο). ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙΙ Γ’ – Ν.ΤΕΧΝΗ ΙΙΙ ΣΤ΄ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤ΄- ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤ΄, – ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ (ISPS-SSO) ΣΤ΄- ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΚΟΠΩΣΕΙΣ ΣΤ΄,- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΙΙ ΣΤ΄- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤ΄ & Γ΄ – Ο.Ε.Π. ΣΤ΄ – I.S.M – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ Δ΄, -ΝΗΟ Γ΄. (για το εαρινό εξάμηνο).

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

α) Έως ένα (1) άτομα ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας για τα μαθήματα: NΑΥΤ. ΑΓΓΛΙΚΑ I Α΄ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α – NΑΥΤ. ΑΓΓΛΙΚΑ II Β΄ – ΝΑΥΤ. ΑΓΓΛΙΚΑ V΄ E΄, (για το χειμερινό εξάμηνο). NΑΥΤ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ Γ΄ – ΝΑΥΤ. ΑΓΓΛΙΚΑ IV Δ΄ – ΝΑΥΤ. ΑΓΓΛΙΚΑ VI ΣΤ΄, (για το εαρινό εξάμηνο).

β) Έως ένα (1) άτομα ειδικότητας Φυσικού για τα μαθήματα: ΦΥΣΙΚΗ Ι Α΄ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Β΄ – Ν. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι Β΄, (για το χειμερινό εξάμηνο). ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ Γ΄ – Ν. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, (για το εαρινό εξάμηνο).

γ) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού για το μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Α΄ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Β΄, (για το χειμερινό εξάμηνο). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Γ΄, (για το εαρινό εξάμηνο).

δ) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικός ή Κοινωνιολογίας, για τα μαθήματα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ .ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α΄ – ΑΝΘΡ.ΣΧΕΣΕΙΣ Ε΄, (για το χειμερινό εξάμηνο). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ’, (για το εαρινό εξάμηνο).

ε) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001 ως ισχύει , για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΈΣ Α΄, (για το χειμερινό εξάμηνο). Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Δ΄, (για το εαρινό εξάμηνο).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

Έως ένα άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. με πτυχίο G.O για τα μαθήματα: ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι Α΄ – Ν. ΤΕΧΝΗ Ι – ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜ. Α΄ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧ. ΓΕΦΥΡΑΣ Α΄ και Ε΄ εξ. – , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Ε΄- ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙ Β΄ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ Ε΄ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV Ε΄, (για το χειμερινό εξάμηνο). ΡΑΝΤΑΡ Γ΄ – ECDIS Γ΄, – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ΄ και ΣΤ΄- Τ. ΦΥΛΑΚΗΣ/ ARPA Δ΄ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΚΟΠΩΣΕΙΣ ΣΤ΄, ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙΙ Γ’. -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΙΙ ΣΤ΄, (για το εαρινό εξάμηνο).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 28-07-2018, ημέρα Σάββατο.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ, Ταχ. Κώδικας 34003.

(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδρομικά).Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσληφθέντων θα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.