Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού

Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020
Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81 και 137 του ν.4504/2017, ως ισχύουν, σε συνδυασμό με αυτές του Β.Δ. 200/1973, της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α΄ 43), του Μέρους Α΄ του ν. 4443/16, σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2904.4/41722/2019/05-06-2019 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 4Ο , ως εξής:

–  Έναν (01) Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίων έναν (01) Θαλαμηπόλο Α΄ τάξης Ε.Ν.

–  Μέχρι Δύο (02) Αγγλικής Φιλολογίας

–  Έναν (01) Γαλλικής Φιλολογίας

–  Έναν (01) Φιλόλογο

–  Έναν (01) Βιολόγο

–  Έναν (01) Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίων έναν Πλοίαρχο Β΄ τάξης Ε.Ν.

ΓENIKΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

Οι υποψήφιοι, πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της.

β) Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

δ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (γ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

ε) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.

στ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ζ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ήτοι μέχρι και την 26/09/2019, να υποβάλουν ή να αποστείλουν με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ(Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. Ρέντης), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS)

Η προκήρυξη