ΑΣΕΠ. Ενημέρωση για τις προσλήψεις στους δήμους με την 3Κ/2018

ΑΣΕΠ. Ενημέρωση για τις προσλήψεις στους δήμους με την 3Κ/2018

Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ απαντά σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο περί «μεθοδευμένων καθυστερήσεων» στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 για 8.166 προσλήψεις στους δήμους
Στην ανακοίνωση, μεταξύ των άλλων, σημειώνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών τους οριστικούς πίνακες διοριστέων / προσληπτέων, ελέγχει τα προσόντα, κριτήρια κατάταξης και τις ιδιότητες των υποψηφίων μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (24-01-2019) αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της εν λόγω Προκήρυξης υποβλήθηκαν συνολικά 128.861 αιτήσεις υποψηφίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

● 5.371 αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.

● 6.305 αιτήσεις για την κάλυψη 84 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

● 46.073 αιτήσεις για την κάλυψη 2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

● 71.112 αιτήσεις για την κάλυψη 5.235 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. εκδόθηκαν στις 28-3-2018 και των κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε. στις 31-3-2018. Επ’ αυτών υποβλήθηκαν συνολικά 6.365 ενστάσεις υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της εν λόγω Προκήρυξης:

– Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

– Οι φορείς είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πρόσληψη των φερόμενων ως προσωρινά διοριστέων/προσληπτέων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

– Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται μετά τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων.

Της διαδικασίας του αυτεπαγγέλτου και κατ’ ένσταση ελέγχου προηγήθηκαν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η παραλαβή των φακέλων αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, η ταυτοποίηση αυτών με τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις, η διαπίστωση της πληρωμής των ηλεκτρονικών παραβόλων και η συσχέτιση των ενστάσεων με τις αντίστοιχες αιτήσεις των υποψηφίων.

Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών τους οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, ελέγχει τα προσόντα, κριτήρια κατάταξης και τις ιδιότητες των υποψηφίων μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 14.234 αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των ανωτέρω 14.234 αιτήσεων προέκυψαν 136.056 μεταβολές, που οφείλονται σε ανακριβείς δηλώσεις προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων.

Οι θέσεις προσληπτέων / διοριστέων που είναι σε εκκρεμότητα ελέγχου είναι, κατά προσέγγιση, 1.600 για την κατηγορία ΔΕ και 2.000 για την κατηγορία ΥΕ.
Βάσει των ανωτέρω, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων συνεχίζεται μέχρις ότου καλυφθεί το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων.

Το ΑΣΕΠ, όπως πάντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο η συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία και προς τούτο έχει κατανείμει, κατά προτεραιότητα, το μέγιστο μέρος του ελεγκτικού του δυναμικού.

Ενόψει των ανωτέρω, τα περί “μεθοδευμένων καθυστερήσεων” δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, το αίσθημα ευθύνης των συμβούλων και των εργαζομένων του ΑΣΕΠ καθώς και με τις παραδόσεις του ΑΣΕΠ, το οποίο από την ίδρυσή του υπηρετεί απαρέγκλιτα τις αρχές της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας