ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023. Προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

 

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 24/09.08.2023
Πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021

 

Αιτήσεις από 28 Αυγούστου 2023 έως 12 Σεπτεμβρίου 2023

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ενενήντα έξι (96) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ),ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),σαράντα πέντε (45) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel) [πτυχίο Πληροφορικής], ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (A.F.I.S.O. – Aerodrome Flight Information Service Officers).

Οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη) που έχουν εγγραφεί σε πίνακες βαθμολογίας (Α΄ΣΤΑΔΙΟ) των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για την κάλυψη των θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα) και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ αυτής

 

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α.1.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Α.1.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Α.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Α.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Α.4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
Α.4.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.4.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄:ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄: ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ -ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄:ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΤΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ και Β΄)

 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 24/09.08.2023

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης