Νόμος 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς

Νόμος 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ»

 

Νόμος 4830/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΟΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Αρμόδιες αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ζώων – Ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς
Άρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)
Άρθρο 5 Έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο)
Άρθρο 6 Ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Δημιουργία Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Άρθρο 7 Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Δημιουργία Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς
Άρθρο 8 Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς
Άρθρο 9 Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: Αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και χρηματοδότηση δήμων – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»
Άρθρο 10 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων
Άρθρο 11 Χρηματοδότηση των δήμων – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»
Άρθρο 12 Κίνητρα για τη σήμανση, τη στείρωση και την υιοθεσία σκύλων και γατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: Σύσταση Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Άρθρο 13 Σύσταση Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Άρθρο 14 Λήψη γενετικού υλικού από ζώα συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: Διατήρηση και μετακίνηση ζώων συντροφιάς
Άρθρο 15 Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
Άρθρο 16 Διατήρηση ζώων σε ειδικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 17 Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών)
Άρθρο 18 Μεταφορά ζώων συντροφιάς με επιβατηγά πλοία
Άρθρο 19 Πρόσβαση σε παραλίες
Άρθρο 20 Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απόβλητα
Άρθρο 21 Σκύλοι βοήθειας και ζώα θεραπείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: Συμμετοχή ζώων σε εκθέσεις, θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες
Άρθρο 22 Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς
Άρθρο 23 Απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: Κακοποίηση ζώων
Άρθρο 24 Κακοποίηση των ζώων
Άρθρο 25 Αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: Πρόληψη και καταπολέμηση ζωονόσων
Άρθρο 26 Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων Άρθρο 27 Αντιμετώπιση λεϊσμανίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’: Καταφύγια ζώων συντροφιάς και πάρκα
Άρθρο 28 Καταφύγια ζώων συντροφιάς
Άρθρο 29 Προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς
Άρθρο 30 Ίδρυση και λειτουργία περιφραγμένων πάρκων σκύλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: Προαγωγή της φιλοζωίας και προστασία των ζώων
Άρθρο 31 Εκπαίδευση, επιμόρφωση και προαγωγή της φιλοζωίας
Άρθρο 32 Εκπαίδευση Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 33 Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’: Κυρώσεις
Άρθρο 34 Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 35 Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 36 Μητρώο Παραβατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’: Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων
Άρθρο 37 Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’: Εφαρμογή νομοθεσίας
Άρθρο 38 Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Πολίτη
Άρθρο 39 Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης
Άρθρο 40 Υπεύθυνος για θέματα ζώων συντροφιάς – Διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων
Άρθρο 41 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης
Άρθρο 42 Αξιολόγηση εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’: Λοιπές ρυθμίσεις
Άρθρο 43 Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 202 του ν. 3463/2006
Άρθρο 44 Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας εκπαιδευτών σκύλων

ΜΕΡΟΣ B’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 47 Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

  

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 48 Έννοια «φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4674/2020
Άρθρο 49 Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων Ο.Τ.Α.
Άρθρο 50 Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 107 ν. 4714/2020
Άρθρο 51 Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 52 Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο προσωπικού των φορέων του Δημοσίου
Άρθρο 53 Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού
Άρθρο 54 Δικαίωμα ειδικής άδειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 50 ν. 3528/2007
Άρθρο 55 Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 51 ν. 3528/2007
Άρθρο 56 Άδεια χωρίς αποδοχές – Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 53 του ν. 3528/2007
Άρθρο 57 Ρύθμιση μειωμένης ημερήσιας απασχόλησης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Καταργούμενη διάταξη
Άρθρο 58 Δικαίωμα ειδικής άδειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 57 ν. 3584/2007
Άρθρο 59 Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας – Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 3584/2007
Άρθρο 60 Άδεια χωρίς αποδοχές – Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4, 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 60 ν. 3584/2007
Άρθρο 61 Καταβολή αποδοχών αποσπασμένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 90 ν. 4389/2016
Άρθρο 62 Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Άρθρο 63 Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση άρθρου του 14 ν. 3870/2010
Άρθρο 64 Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 65 Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης – Τροποποίηση άρθρου 11
του ν. 1069/1980
Άρθρο 66 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου
Άρθρο 67 Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 68 Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές
Άρθρο 69 Θυρίδες ιδιωτών φορέων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση άρθρου 26 και παρ. 17 άρθρου 107 του ν. 4727/2020
Άρθρο 70 Δυνατότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 71 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο σχολείο «VERITA INTERNATIONAL SCHOOL» – Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 άρθρου 35 του ν. 4186/
2013

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4830/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις