Κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Μετακίνηση και μεταφορά με τα ΜΜΜ, ΚΤΕΛ, τρένα, πλοία

Κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Μετακίνηση και μεταφορά με τα ΜΜΜ, ΚΤΕΛ, τρένα, πλοία

Ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες για την μεταφορά

 

 

Με τον νέο νόμο 4830/2021

Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία

Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων

Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και στη θάλασσα. Στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας

Τι ισχύει για τους σκύλους βοήθειας και τα ζώα θεραπείας

 

Συγκεκριμένα:

Νόμος 4830/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 17
Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών)

1. Η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα άλλο ή από έδαφος ή τρίτη χώρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 998/2003 (L 178), καθώς και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Η εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων και γατών από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1255/97 (L 3).

3. Οι σκύλοι και οι γάτες που μετακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού της λύσσας, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, σύμφωνα με γνωμάτευση πιστοποιημένου κτηνιάτρου. Η κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να εμβολιαστεί το ζώο κατά του ιού της λύσσας είναι οι δώδεκα (12) εβδομάδες.

4. Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

5. H παρ. 4 δεν εφαρμόζεται κατά τις μετακινήσεις ή μεταφορές που διενεργούνται από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.

6. Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 35, υπαίτιοι τέλεσης της παράβασης είναι τόσο ο κάτοχος του ζώου όσο και ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του μεταφορικού μέσου, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του μεταφορικού μέσου δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν την τέλεση της παράβασης.

Άρθρο 18
Μεταφορά ζώων συντροφιάς με επιβατηγά πλοία

1. Τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών συνολικής διαδρομής των Κατηγοριών I, II, III και IV, του π.δ. 44/2011 (Α’ 110), περί κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κλωβούς για την παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που συνοδεύονται από επιβάτες των πλοίων. Οι κλωβοί τοποθετούνται σε πρόσφορο χώρο κατά την κρίση του πλοιάρχου του πλοίου, κατά το δυνατό προφυλαγμένο από ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι διατιθέμενοι κλωβοί του πλοίου είναι διαφόρων μεγεθών, κατάλληλων για την υποδοχή μεγαλόσωμων ζώων. Η αριθμητική μεταφορική ικανότητα των υπόχρεων πλοίων σε μεγαλόσωμα ζώα καθορίζεται βάσει του αριθμού των διατιθέμενων κλωβών και ο αριθμός των κλωβών του πλοίου υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους μεταφερόμενους επιβάτες σε αναλογία 1/200, ήτοι ένας (1) κλωβός ανά διακόσιους (200) μεταφερόμενους επιβάτες.

2. Απαγορεύεται η παραμονή των μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς εντός των κλειστών κοινόχρηστων χώρων ενδιαίτησης επιβατών και των κλειστών χώρων στοιβασίας οχημάτων.

3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κλωβών μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς στα ανοικτά καταστρώματα επιβατών και στους ανοικτούς χώρους στοιβασίας οχημάτων σε κατάλληλα σημεία, σύμφωνα με την παρ. 1. Ανοικτός χώρος στοιβασίας οχημάτων θεωρείται ο χώρος ο οποίος διαθέτει πλευρικά ανοίγματα φυσικού αερισμού στη μεταλλική κατασκευή του.

4. Η μετακίνηση ζώου συντροφιάς επί των καταστρωμάτων επιβατών του πλοίου επιτρέπεται μόνο με ιμάντα/ λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του συνοδού του.

5. Τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία της παρ. 1 μπορούν να διαθέτουν ειδικές καμπίνες, στις οποίες μπορεί να παραμείνει το ζώο συντροφιάς με τον συνοδό του [καμπίνες κατοικιδίων (pet-cabins)], οι οποίες πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου. Η επικαιροποίηση των σχεδίων γενικής διάταξης πλοίων για τυχόν συμπερίληψη τέτοιων καμπινών δύναται να γίνεται κατά την ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και δεν συνιστά λόγο για την έκδοση άδειας μετασκευής. Για να χαρακτηρισθεί μια καμπίνα ως κατοικιδίων (pet-cabins) πρέπει, πέραν της πλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών, κατά το ελάχιστο να διαθέτει πλενόμενο δάπεδο, ταπετσαρία και κάλυμμα στρώματος. Μετά από κάθε παραμονή επιβάτη μαζί με το ζώο συντροφιάς του σε καμπίνα κατοικιδίων (petcabin) αντικαθίσταται ο ιματισμός της (κλινοσκεπάσματα). Οι ανωτέρω καμπίνες χρησιμοποιούνται μόνο ως κατοικιδίων (pet-cabins) και δεν διατίθενται προς έτερη χρήση, πλην του σκοπού που εξυπηρετούν. Τυχόν ζημιές που προκαλεί το ζώο σε είδη επίπλωσης ή ιματισμού της καμπίνας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου.

6. Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου.

7. Οι διαχειρίστριες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των υπόχρεων σε διάθεση κλωβών μεγαλόσωμων ζώων πλοίων οφείλουν, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ενσωματώσουν στο σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων των επιβατών των υπό διαχείριση πλοίων τους συναφές πεδίο καταγραφής των στοιχείων σήμανσης – ταυτοποίησης του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθεί, σε συνάρτηση με τον αριθμό των διατιθέμενων κλωβών.

8. Οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις διωκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την καλή υγεία και τον εμβολιασμό τους και φέρουν ιμάντα/λουρί.

9. Τα μικρόσωμα ζώα συντροφιάς, μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλες τις κατηγορίες των επιβατηγών πλοίων και σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών ανεξαιρέτως (κλειστούς και ανοικτούς) με τη σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου, εφόσον μεταφέρονται σε ειδικούς κλωβούς και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού τους. Σε περιπτώσεις μεταφοράς μικρόσωμων ζώων συντροφιάς στους κλειστούς χώρους επιβατηγού πλοίου, όπου υπάρξει ανάγκη διαχείρισης παραπόνων και διαμαρτυρίας άλλων συνεπιβατών, επιλαμβάνεται για την καλύτερη λογική διευθέτηση του θέματος, ο πλοίαρχος του πλοίου ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός. Σε κάθε περίπτωση, ο συνοδός του ζώου οφείλει να σεβαστεί τις υποδείξεις και εντολές του πλοιάρχου ή του Αξιωματικού που έχει οριστεί από αυτόν.

Άρθρο 19
Πρόσβαση σε παραλίες

1. Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

2. Στις οργανωμένες παραλίες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166), η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων σε παραλίες με πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Άρθρο 20
Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απόβλητα

Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απόβλητα των εγκαταστάσεών τους.

Άρθρο 21
Σκύλοι βοήθειας και ζώα θεραπείας

1. Οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας μπορούν να εισέρχονται όπου επιτρέπεται η είσοδος των ατόμων τα οποία συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και εκκλησιών, εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Το άτομο το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του ζώου φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι σκύλος βοήθειας ή ζώο θεραπείας και τα επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, από τους υπευθύνους των χώρων στους οποίους δεν επιτρέπεται κατά κανόνα η είσοδος σε ζώα συντροφιάς.

2. Επιτρέπεται η αξιοποίηση σκύλων βοήθειας και ζώων θεραπείας σε νοσοκομεία, κέντρα απεξάρτησης, κάθε είδους νοσηλευτικά ιδρύματα, θεραπευτήρια και γηροκομεία για την υποστήριξη θεραπευτικών σκοπών («ιαματική επικουρία ζώων» ή «Animal Assisted Therapy» ή «Pet Therapy»), ιδίως για την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχοκινητικής αποκατάστασης των ασθενών.

3. Οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας του παρόντος πληρούν τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές υγειονομικές απαιτήσεις.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης