Ακατάσχετος κοινός τραπεζικός λογαριασμός

Ακατάσχετος κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Καταθέσεις σε τράπεζες σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε μια μόνο τράπεζα

Συγκεκριμένα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του ΚΕΔΕ ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως

Από την ανωτέρω διάταξη νόμου προκύπτει ότι προστατεύονται ως ακατάσχετες μόνο οι καταθέσεις του ενός και μοναδικού δηλωθέντος στην τράπεζα ως ακατάσχετου λογαριασμού και μέχρι του ύψους των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως προελεύσεως αυτών (δηλαδή ανεξάρτητα από το εάν αφορούν ποσά μισθοδοσίας, σύνταξης ή περιοδικά καταβαλλόμενου ασφαλιστικού βοηθήματος), προκειμένου κάθε φυσικό πρόσωπο να διασφαλίσει ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης, ακόμη και αν ο μισθός/σύνταξη του είναι κατώτερος/η αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω myAADE, προκειμένου να προστατευθούν οι καταθέσεις ενός μοναδικού λογαριασμού του οφειλέτη από κατάσχεση του Δημοσίου σε βάρος του στα χέρια των τραπεζών έως του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως

Εάν δεν προβεί στη δήλωση αυτή ο φορολογούμενος, οι πάσης φύσεως καταθέσεις του δεν προστατεύονται έναντι του Δημοσίου

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 4 του νόμου 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν», τον οποίο εφαρμόζουν οι τράπεζες, σε περίπτωση κατάσχεσης κοινού λογαριασμού, τεκμαίρεται αμάχητα έναντι του κατασχόντος ότι η κατάθεση ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη και επομένως η κατάσχεση εκτείνεται μόνο στο μερίδιο που ανήκει στον καθού η κατάσχεση και όχι σε όλο το λογαριασμό

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στην περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασμού, το ακατάσχετο του λογαριασμού των 1250 ευρώ μηνιαίως πρέπει να δηλωθεί από όλους τους συνδικαιούχους, αλλιώς το ποσό της κατάθεσης δεν προστατεύεται και μπορεί να κατασχεθεί από το Δημόσιο

Παράδειγμα: Κοινός τραπεζικός λογαριασμός έχει δύο (2) δικαιούχους και τα χρήματα της κατάθεσης είναι 1200 ευρώ. Από την κατάθεση αυτή θεωρείται ότι 600 ευρώ ανήκουν στον πρώτο καταθέτη και 600 ευρώ στον δεύτερο (ίσα μέρη). Αν στον λογαριασμό αυτό έχει κάνει την δήλωση ακατάσχετου μόνο ο ένας καταθέτης, τότε ο λογαριασμός είναι απροστάτευτος και το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα 600 ευρώ

 

 

Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού γίνεται μέσω myAADE

https://www.aade.gr/akatashetos-logariasmos

 

 

Σχετικά:

 

Κατάσχεση από το δημόσιο σύνταξης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης