Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Αίγινας

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Αίγινας

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο Δήμο ΑίγιναςΟι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :

Α) Να είναι Έλληνες / Ελληνίδες πολίτες,

Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,

Γ) Να είναι δικηγόροι μέλη οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο,

Δ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ΄ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση,

Ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

ΣΤ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους),

Ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Αίγινας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά (η τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης θα γίνει την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018 στην ημερήσια εφημερίδα «Ο Λόγος»), αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους στο Δημαρχείο Αίγινας (Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3 Τ.Κ.18010 Αίγινα) και ειδικότερα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Διοικητικής Μέριμνας (αρμόδιος υπάλληλος Μητσός Νεκτάριος τηλ. 22973 20034), συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά

Το κείμενο της προκήρυξης