Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής. Πρόσληψη δικηγόρου

Ο Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή, μιάς θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία