Προσλήψεις σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων (Αποκεντρωµένη υπηρεσία) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής, για την εφαρµογή του Κοινοτικού Προγράµµατος «Οζώδης ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών»

2 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΤΕ Πληροφορικής 
1 ΠΕ Βιολόγων
1 ∆Ε Βοηθών Εργαστηρίων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆/νση ∆ιοίκησης και Εποπτευοµένων Φορέων – Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10176 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, υπόψη κ. Νέστορα Ψαρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 2124435).Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήµατα: της υπηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων Αθηναίων και Αγίας Παρασκευής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Το κείμενο της προκήρυξης