Επιδότηση πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2016

Αριθμ. οικ. 24018/411 – ΦΕΚ B 1562 – 02.06.2016
Επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του N. 3475/2006 (ΦΕΚ Α 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε ΟΤΑ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κλπ για το έτος 2016