Εξετάσεις Πιστοποίησης για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (security)

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1020/24.03.2017
Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Άρθρο 1
1. Από την δημοσίευση της παρούσης (24.03.2017) και μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2017 οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», που ρυθμίζονται σύμφωνα με την από 29-10-2012 υπ’ αρ. ΓΠ/2007 απόφαση της υπ’ αρ. 37/19-10-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 24ο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα ‘προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας/ και αντιστοίχηση της επαγγελματικής κατάρτισης τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6§1 του ν. 2009/1992’» (Β’ 2899), όπως τροποποιήθηκε με την από 10-1-2013 με αρ. Β/21678 όμοια, δυνάμει της υπ’ αρ. 41/15-11-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ανωτέρω Οργανισμού (Β’ 25), μπορεί να διεξάγονται κατ’ εξαίρεση με αποκλειστική μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕΑ) του ν. 3387/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3938/2011.

2. Εφόσον οι κατά τα ανωτέρω εξετάσεις διεξάγονται με μέριμνα του ΚΕ.ΜΕ.Α. ισχύουν τα εξής:
α) Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται από τρεις (3) εκπροσώπους του ΚΕ.ΜΕ.Α.

β) Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (Κ.Ε.Α.) είναι τριμελής και συγκροτείται από τρείς (3) εκπροσώπους του ΚΕ.ΜΕ.Α που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΕ.ΜΕΑ, το οποίο ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής.

γ) Όπου στις υποπαραγράφους 6.2.1 μέχρι 6.2.5 και στην παρ. 6.3 του άρθρου 6 αναφέρεται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., νοείται, για την κατ’ εξαίρεση αυτή περίπτωση και μόνο, το ΚΕ.ΜΕ.Α.

δ) Η θητεία του τρίτου μέλους της Κ.Ε.Ε, ως και των δύο (2) επιπλέον μελών της Κ.Ε.Α., που προέρχονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή αυτής της παραγράφου, λήγει την 31-12-2017.

ε) η Κ.Ε.Α μεριμνά για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης και εισηγείται στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α την έγκριση τους. Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων η Κ.Ε.Α. τα αναρτά στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. και τα διαβιβάζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του και σε εμφανές σημείο των Εξεταστικών Κέντρων προς ενημέρωση των υποψηφίων.

στ) Η κατά την παράγραφο 9.3 του ίδιου άρθρου 9 Βεβαίωση Επάρκειας εκδίδεται από το ΚΕ.ΜΕΑ, κατ’ εξουσιοδότηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που χορηγείται με την παρούσα απόφαση, υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α και είναι όμοια με το Παράρτημα Ι της απόφασης υπ’ αριθ. ΓΠ/20007/29-10-2012/ΦΕΚ Β/2899. Οι εξετάσεις πιστοποίησης και σε αυτήν την κατ’ εξαίρεση περίπτωση υπάγονται κατά τα λοιπά στην ρύθμιση της ίδιας ανωτέρω απόφασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και τελούν υπό την εποπτεία του. Προς τούτο το Δ.Σ του ΚΕ.ΜΕ.Α υποβάλει άπαξ προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π το Πρόγραμμα του θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων και τα πρακτικά μέτρα και μέσα για την υλοποίηση του (Εξεταστικά Κέντρα, Εξεταστές, Αξιολογητές κ.λπ). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αποφαίνεται δεσμευτικά επί της εισήγησης και επιβάλει τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της. Η από 29-10-2012 υπ’ αρ. ΓΠ/2007 απόφαση της υπ’ αρ. 37/19-10-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Π., θέμα 24ο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα ‘προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας / και αντιστοίχηση της επαγγελματικής κατάρτισης τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6§1 του ν. 2009/1992’» (Β’ 2899), όπως τροποποιήθηκε με την από 10-1-2013 με αρ. Β/21678 όμοια, δυνάμει της υπ’ αρ. 41/15-11-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ανωτέρω Οργανισμού (Β’ 25) εξακολουθεί να ισχύει με την επιφύλαξη των όσων ορίζουν τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2
Από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν θίγονται τα δικαιώματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ό,τι αφορά την είσπραξη τελών. Δεν θίγονται επίσης ισχύουσες τυχόν ειδικές διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση και αξιολόγηση ορισμένων άλλων ειδικών κατηγοριών υποψηφίων, όπως προσωπικού ασφαλείας λιμένων κλπ, οι οποίες μπορεί να ισχύουν παράλληλα. Οι διατάξεις της από 17.5.2010 υπ’ αρ. 4892/1/76-γ’ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008» (Β’ 664)» εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

– – –

Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν, να έχουν πρόσβαση στον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ)
2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:
των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυ

Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δε θα γίνονται δεκτές.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο, θα ανακοινωθούν, μετά την παραλαβή και την επεξεργασία των αιτήσεων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α., καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να παρακολουθεί τις σχετικές λεπτομέρειες με ατομική του ευθύνη.

τότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).*
ή
Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
(*) Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Κάποιο από τα παρακάτω:
– Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας
– ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα
– ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών
– ή βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης
– ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.
5. Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών στις οποίες πρέπει, να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ως εξής:
Α. Εκατό ευρώ (100,00€) θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τα παρακάτω στοιχεία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Αριθ. Λογαριασμού: 125/540034-13

Β. Πενήντα ευρώ (50,00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με τα παρακάτω στοιχεία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αριθ. Λογαριασμού: 694/480008-72

Οι υποψήφιοι που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε νέα εξεταστική περίοδο, οφείλουν, να καταθέσουν μόνο τα ανταποδοτικά τέλη των 100,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επίσης, γι’ αυτήν την κατηγορία υποψηφίων, απαιτείται η αποστολή μόνο της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και της απόδειξης κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του υποψηφίου – εξεταζομένου, που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, είναι δυνατή η μεταφορά των εξέταστρων στην επόμενη εξεταστική περίοδο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου (με την οποία συνυποβάλλεται και η σχετική γνωμάτευση του νοσηλευτικού ιδρύματος) και απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. Ο υποψήφιος που εμπίπτει στην παραπάνω περίπτωση υποχρεούται να υποβάλλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εξέτασης.

Δικαιολογητικά / γνωματεύσεις που θα κατατίθενται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά.

Πηγή: eoppep.gr