Πρόσληψη αρχαιολόγων από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη αρχαιολόγων από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών τεκμηρίωσης των ελληνικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στο πλαίσιο εκπόνησης Σχεδίων Διαχείρισης για τους αρχαιολογικούς χώρους Μυκηνών, Τίρυνθας και Επιδαύρου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για τις ανάγκες του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες Τεκμηρίωσης Ελληνικών Μνημείων ΚΠΚ και Υποστήριξης του Έργου» της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων – Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco» στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδ. ΟΠΣ 5001546:
ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία Δύο (2) θέσεις Εφ. Α. Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο (1. Επίδαυρος και 2. Μυκήνες, Τίρυνθα) Οκτώ (8) μήνες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο

κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20 –22 Τ.Κ. 10682 Αθήνα, (Προς την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης), Τηλ. Επικοινωνίας 210 8226690, 2131322662,

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων και του ΚΕΠ Αθηναίων (υποβολή αιτήσεων από 28/11/2018 έως και 07/12/2018).

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Το κείμενο της προκήρυξης