Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Σάμου

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Σάμου

Πλήρωση με επιλογή μιας θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Σάμου«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό για την πλήρωση με επιλογή μιας θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Σάμου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Περί Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Σάμου, με σχέση έμμισθης εντολής.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σάμου, των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σάμου, καθώς και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Σάμου και των ΝΠΔΔ αυτού, ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 361/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Σάμου, σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σάμου, Πλατεία Δημαρχείου, Σάμος 831 00, απευθύνοντάς τη, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλ. 22733-50121 και 22733-50154.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των υπηρεσιών του Δημοσίου, από την υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμου, κα Βασιλεία Γκόλφη, τηλ. 22733 50154.

Η προκήρυξη