ΙΚΑ. Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού και δικηγόρων

ΙΚΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
070/14 Αριθμ: 52

ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

ΣΧΕΤ.: α) αρ.15/2014, αρ.3/2012 και αρ.36/2001 εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
β) Γ99/59/15.11.2013 και Γ99/38/22.07.2009 έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και έχοντας ως στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1) Ώρες Εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/20089/12-12-11 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3036/τ.Β/30.12.11) «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)» όπως τροποποιήθηκε από την υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/25836/31.12.13 απόφαση (ΦΕΚ165/τ.Β/ 30.01.2014), το ωράριο συναλλαγής με το κοινό διαμορφώνεται ως εξής:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης: Από 7:30 έως 15:00

2. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Από 12:00 έως 15:00

3. Κεντρικό Ταμείο: Από 8:00 έως 13:30

Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Από 10:00 έως 14:00

Για την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ ισχύει το ωράριο των Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Περιφερειακά Υποκαταστήματα, Τοπικά Υποκαταστήματα, Παραρτήματα και Α΄& Β΄ Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο Αθήνας, Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά & Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης:

1. Γραφεία Γενικού Πρωτοκόλλου: Από 7:30 έως 15:00

2. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Από 8:00 έως 14:00

3. Ταμεία: Από 8:00 έως 13:30

4. Γραφεία Πρωτοκόλλου Υπηρεσιών Συντάξεων: Από 7:30 έως 14:00

5. Οι Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων (όλων των Υποκαταστημάτων) καθώς και οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών: Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης.

Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης: Από 7:30 έως 15:00

Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Καθημερινά 08.00 έως 14.00.

2) Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων βάσει συστήματος προτεραιότητας

Στις περιπτώσεις όπου η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων γίνεται βάσει συστήματος προτεραιότητας (μηχάνημα απονομής αριθμού προτεραιότητας) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε το ωράριο συναλλαγής. Με την έννοια αυτή:

α) Η απονοµή αριθµών προτεραιότητας ξεκινά µε την έναρξη του ωραρίου συναλλαγής µε το κοινό και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

β) Κάθε συναλλασσόµενος ο οποίος έχει λάβει αριθµό προτεραιότητας (έχει, δηλαδή, προσέλθει στην υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του ωραρίου συναλλαγής) πρέπει να εξυπηρετηθεί, ακόµα και µετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγής µε το κοινό.

3) Είσοδος δικηγόρων στις δηµόσιες υπηρεσίες

Στην παρ.2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α/27-9-13) προβλέπεται ότι: «Η είσοδος στα Υπουργεία και τα δηµόσια καταστήµατα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους µε επίδειξη της επαγγελµατικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισµό».

Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη είναι αυτονόητο ότι όλες οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν τους δικηγόρους κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης οδηγίας που αφορά το ωράριο συναλλαγής µε το κοινό.

4) Εξυπηρέτηση των ΑµεΑ κατά προτεραιότητα

Όπως σας έχει ήδη επισηµανθεί µε τα ως άνω (γ) και (ε) σχετικά έγγραφα και όπως αναφέρεται ρητά στον οδηγό «Δικαιώµατα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες», όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και έχουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικής ενηµερωτικής πινακίδας.

Συνεπώς όλες οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα ΑµεΑ καθώς και να αναρτήσουν ειδική πινακίδα σε εµφανές σηµείο, όπου θα αναγράφεται ευανάγνωστα η φράση: «Τα ΑµεΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα».

Οι ανωτέρω οδηγίες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, µε ευθύνη των Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης όλων των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ