ΟΓΑ. Επίδομα κυοφορίας λοχείας

Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας Λοχείας, ασφαλισμένων του ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους Ασφαλισμένους του, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, στην εφαρμογή των Ανταποκριτών, φόρμα μέσω της οποίας θα συντάσσεται από 1/6/2016 η αίτηση για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας – λοχείας των Ασφαλισμένων του Οργανισμού. Η νέα αυτή διαδικασία σε συνδυασμό με την επεξεργασία των αιτήσεων από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, θα συντελέσει, εκτός των άλλων και στην ταχύτερη απόδοση του επιδόματος κυοφορίας – λοχείας στις δικαιούχους.

Απώτερος στόχος του ΟΓΑ είναι ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, και ο έλεγχος των αιτήσεων να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, Κατά το μεταβατικό όμως στάδιο η «Αίτηση» θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται και θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακό Υποκατάστημα).

Η «Αίτηση», που αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια όσων δηλώνονται από την αιτούσα, θα συμπληρώνεται εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τα οποία επικαιροποιούνται με την παρούσα εγκύκλιο