ΑΣΕΠ. Πρόσληψη μονίμων διερμηνέων στο Στρατό Ξηράς

Αριθμ. Φ.415.41/43/625351/Σ.5986 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 52/03.08.2022
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών Διερμηνέων του Στρατού Ξηράς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Διαγωνισμό για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Μονίμων Αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Αγγλικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μίας (1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γαλλικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μίας (1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Γερμανικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς και μίας (1) θέσης Μονίμου Αξιωματικού στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων, Τουρκικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς που θα γίνει στην Αθήνα στους χώρους της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) – όπως καθορίζεται παρακάτω.

2. Ο όρος «υποψήφιος» και οι προσδιοριστικοί προς αυτόν όροι, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από:

α. Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια».

β. Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), τα οποία αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
11. Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β1(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/Γραμματεία
(Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών Διαγωνισμού Αξκών Διερμηνέων)
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός

α. Από τους ιδιώτες (νομίμως εκτός στρατεύματος), με συστημένη επιστολή.

β. Από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας υπηρεσιακώς, μέσω των Μονάδων
τους.

γ. Οι Μονάδες και Υπηρεσίες, αφού ελέγξουν την πληρότητα των δικαιολογητικών, εκδίδουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο θεωρείται από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία και τα υποβάλουν άμεσα, ώστε αυτά να περιέλθουν εγκαίρως μέσα στην καθορισθείσα προθεσμία, στο ΓΕΣ/Β1/Γραμματεία.

δ. Όλες οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο ΓΕΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ως ημερομηνία υποβολής, θα λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

ε. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης αυτής, θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν οι υποψήφιοι. Με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ο κάθε υποψήφιος θα δύναται να παρακολουθεί, με δική του ευθύνη, ευχερώς τις ανακοινώσεις τύπου και τους πίνακες που προβλέπεται να αναρτηθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr).

Η προκήρυξη