ΑΣΕΠ 6Κ/2022. Προκήρυξη προσλήψεων σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 6Κ/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες

 

ΑΣΕΠ 6K/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 57/11.08.2022
6K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα έξι (66) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Αιτήσεις από 30 Αυγούστου 2022 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννέα (59) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ.  Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός).

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ’: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ- ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ,ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΕΣ Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’,ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’ και ΙΓ’)

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6K/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 57/11.08.2022