Προσλήψεις στον Δήμο Μεσσήνης – 2 θέσεις εργασίας

O δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (βρεφονηπιοκόμος, καθαριστής) με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Παύλου Πτωχού, Τ.Κ.:24200 Μεσσήνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Δημητρογαρυφαλιάς Πετροπούλου και κας Ευσταθίας Κουλέτση (τηλ. επικοινωνίας : 2722360156, 27223 60156).Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της υπηρεσίας μας