Προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός 1 / 2024

Πλήρωσης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 57 του Ν. 5043/2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας, η οποία μετά τη λήξη της δύναται, βάσει του άρθρου 36 του Ν. 2324/1995, να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), σύμφωνα με τα άρθρα 56 & 57 του Ν. 5043/2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας, η οποία μετά τη λήξη της διετίας δύναται, βάσει του άρθρου 36 του Ν. 2324/1995, να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο (οι ημερομηνίες δημοσιεύσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

https://epkeservices.hcmc.gr/

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει την Τετάρτη 3.7.2024 και λήγει την Πέμπτη 1.8.2024, ώρα 23:59

 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσε ο/η υποψήφιος/α.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Αναλυτικά η προκήρυξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης