Προσλήψεις στον δήμο Μοσχάτου-Ταύρου – θέσεις εργασίας

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ανακοινώνει την πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου Ταύρου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. για τη Φροντίδα των νηπίων.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2018, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Πειραιώς και Επταλόφου (πρώην Δημαρχείο Ταύρου), Ταύρος, Τ.Κ. 17778, υπόψη κ. Γκίνη Αθαν. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2036314).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/11/2017 έως και 17/11/2017.