Νόμος 5104/2024 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Νόμος 5104/2024ΦΕΚ τεύχος Α 58/19.04.2024
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής
Άρθρο 5 Κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων από τη Φορολογική Διοίκηση
Άρθρο 6 Έγγραφα
Άρθρο 7 Προθεσμίες
Άρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος και φορολογικός αντιπρόσωπος
Άρθρο 9 Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες

ΜΕΡΟΣ Β’: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 10 Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
Άρθρο 11 Έναρξη και μεταβολές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Άρθρο 12 Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ – ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 13 Λογιστικά αρχεία – βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 14 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
Άρθρο 15 Πληροφορίες από τρίτους
Άρθρο 16 Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών
Άρθρο 17 Υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 20 Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
Άρθρο 21 Διαφύλαξη πληροφοριών – απόρρητο

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Άρθρο 22 Υποβολή φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 23 Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 24 Δήλωση με επιφύλαξη

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 25 Φάκελος τεκμηρίωσης
Άρθρο 26 Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 27 Φορολογικός έλεγχος
Άρθρο 28 Διάρκεια ελέγχου
Άρθρο 29 Πρόσβαση στα λογιστικά αρχεία – βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 30 Διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου
Άρθρο 31 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
Άρθρο 32 Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
Άρθρο 33 Διαδικασία προσδιορισμού φόρου μετά το πέρας του φορολογικού ελέγχου
Άρθρο 34 Έλεγχος υποθέσεων που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Άρθρο 35 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 36 Είδη προσδιορισμού φόρου
Άρθρο 37 Παραγραφή
Άρθρο 38 Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου
Άρθρο 39 Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων

ΜΕΡΟΣ Η’: ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 40 Αρμόδια όργανα
Άρθρο 41 Καταβολή φόρου
Άρθρο 42 Επιστροφή φόρου
Άρθρο 43 Σειρά εξόφλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Άρθρο 44 Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων
Άρθρο 45 Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 46 Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/ υπερημερίας
Άρθρο 47 Αναγκαστική εκτέλεση
Άρθρο 48 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
Άρθρο 49 Αλληλέγγυα ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
Άρθρο 50 Παραγραφή είσπραξης φόρων
Άρθρο 51 Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Άρθρο 52 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 53 Κυρώσεις για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα και παράλειψη χορήγησης στοιχείων που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση
Άρθρο 54 Κυρώσεις για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης
Άρθρο 55 Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Άρθρο 56 Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς έκθεσης ανά χώρα και δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης
Άρθρο 57 Παραβάσεις σχετικές με την απεικόνιση των οικονομικών συναλλαγών
Άρθρο 58 Παραβάσεις σχετικές με την ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων – Παράλειψη διαβίβασης στοιχείων προς τη Φορολογική Διοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ
Άρθρο 59 Παράλειψη υποβολής στοιχείων τρίτων
Άρθρο 60 Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Άρθρο 61 Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 62 Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία στην εφαρμογή σάρωσης «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 63 Παραβάσεις σχετικές με τη διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης
Άρθρο 64 Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΣΥΡΡΟΗ, ΥΠΟΤΡΟΠΗ
Άρθρο 65 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων
Άρθρο 66 Κυρώσεις σε περίπτωση συρροής παραβάσεων
Άρθρο 67 Κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής
Άρθρο 68 Αρμοδιότητες Φορολογικής Διοίκησης κατά την ποινική διαδικασία
Άρθρο 69 Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
Άρθρο 70 Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Άρθρο 71 Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 72 Ενδικοφανής προσφυγή
Άρθρο 73 Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
Άρθρο 74 Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου

ΜΕΡΟΣ ΙA’: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 75 Αποδοχή πράξεων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου
Άρθρο 76 Επαρκής αιτιολογία
Άρθρο 77 Βάρος απόδειξης
Άρθρο 78 Φορολογικό πιστοποιητικό

ΜΕΡΟΣ ΙB’: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 79 Εγκλήματα φοροδιαφυγής
Άρθρο 80 Αυτουργοί και συνεργοί
Άρθρο 81 Μηνυτήρια αναφορά και ποινική διαδικασία
Άρθρο 82 Αναστολή της ποινής

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 83 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 85 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Άρθρο 87 Πίστωση και συμψηφισμός καταβολών, αποδόσεων και επιστροφών σε ανεξόφλητες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής και απώλεια ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής
Άρθρο 88 Ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση – Τροποποίηση περ. 8 παρ. Α2 υποπαρ. Α άρθρου πρώτου ν. 4152/2013, παρ. 11 άρθρου 51 ν. 4305/2014 και παρ. 11 άρθρου 293 ν. 4738/2020
Άρθρο 89 Απώλεια ρύθμισης – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4321/2015
Άρθρο 90 Απώλεια ρύθμισης – Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4611/2019
Άρθρο 91 Απώλεια ρύθμισης – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 5036/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 92 Φόρος συναλλαγών εξωχρηματιστηριακού δανεισμού μετοχών – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 4 ν. 4038/2012
Άρθρο 93 Φόρος τόκων από προϊόντα δανεισμού στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 37, τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 και παρ. 9 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 94 Πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 148 ν. 4601/2019
Άρθρο 95 Υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου – Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 4601/2019

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 96 Επιτάχυνση εκκαθάρισης αιτημάτων κατάπτωσης λόγω διαδοχής πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 97 Αναστολή χρόνου παραγραφής
Άρθρο 98 Υποχρέωση πιστωτικών ιδρυμάτων για ρευστοποίηση εξασφαλίσεων
Άρθρο 99 Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης απαιτήσεων από κατάπτωση εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση θανάτου πρωτοφειλέτη, εγγυητή ή συνυποχρέου ή λύσης, εκκαθάρισης ή διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Άρθρο 100 Κατάπτωση κρατικής εγγύησης σε περίπτωση περιορισμού ή πλήρους εξάλειψης κύριας οφειλής δυνάμει του ν. 3869/2010 – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3869/2010, προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 101 του ν. 4549/2018, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 126 ν. 4270/2014
Άρθρο 101 Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 5024/2023
Άρθρο 102 Ρυθμίσεις για χρηματοδοτικούς φορείς – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4738/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 103 Πλειστηριασμοί ακινήτων που βαρύνονται με υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2214/1994
Άρθρο 104 Ηλεκτρονική παρακαταθήκη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 61 ν. 4915/2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 105 Έλεγχος προέλευσης περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται σε κοινωφελές ίδρυμα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 51 Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών
Άρθρο 106 Συνυπογραφή γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 9 ν. 4831/2021
Άρθρο 107 Περιοχή δραστηριότητας Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμης Εταιρείας – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 2937/2001
Άρθρο 108 Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 76 του ν. 4307/2014
Άρθρο 109 Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε όργανα απογραφής που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2022 στη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021
Άρθρο 110 Αναθέτουσα αρχή διασύνδεσης έργου με τον σταθμό «ΔΑΦΝΗ» της Γραμμής 2 – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 92 ν. 4864/202
Άρθρο 111 Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «το καλάθι των νονών»
Άρθρο 112 Πληρωμές των δικαιούχων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4314/2014
Άρθρο 113 Επικύρωση, δημοσίευση και ισχύς αποφάσεων επιτροπών του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 23 του ν. 5092/2024
Άρθρο 114 Εκποίηση, διάθεση και αξιοποίηση εξοπλισμού Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 92 ν. 4864/2021
Άρθρο 115 Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης – Τροποποίηση παρ. Γ’ και Ε’ άρθρου 4 ν. 4223/2013
Άρθρο 116 Στέγαση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 16 ν. 4714/2020

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 117 Έναρξη ισχύος

Παράρτημα Α’
Παράρτημα Β’

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5104/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 58/19.04.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης