Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια

Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια

Ειδικές εξετάσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών οπλοφορίας σε πολίτες

 

Στην καθιέρωση ειδικών εξετάσεων από αρμόδια επιτροπή για τη χορήγηση αδειών οπλοφορίας σε πολίτες ή την ανανέωση σε όσους έχουν ήδη προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθιστώντας πιο αυστηρές τις διαδικασίες που αφορούν στην άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια.

Σχετικά: Παράταση ισχύος των αδειών οπλοφορίας νόμου 2168/1993

 

Τα νέα δεδομένα προβλέπονται σε απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 22-1-2016, ενώ τέθηκε σε ισχύ από 16-05-2016.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αθήνα, 18 Μαΐου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την ενημέρωση των πολιτών και ειδικότερα όσων επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε την 29-12-2015, τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Ειδικότερα προβλέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων που περιλαμβάνουν θέματα λύσης αρμολόγησης του όπλου, γέμισης, απογέμισης, ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του τύπου του όπλου, για το οποίο αιτούνται την οπλοφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετέχουν στις εξετάσεις εφόσον με Απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού κριθεί ότι:

  • συντρέχουν στο πρόσωπό τους ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, ώστε για την ασφάλεια τους να είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας και
  • δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που ορίζει η νομοθεσία (άρθρο 18 του Ν. 2168/1993).

Όσοι πολίτες είναι ήδη κάτοχοι άδειας οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, πριν τη λήξη της άδειας και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ανανέωσης της, εφόσον κριθεί με απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ότι διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα υποβάλλονται άπαξ στις εν λόγω εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι μόνο ο υποψήφιος που κρίθηκε ότι διαθέτει τις παραπάνω προϋποθέσεις θα υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ κατά το χρόνο παραλαβής της προαναφερόμενης Απόφασης, θα προσκομίζει παράβολο αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασης ή απουσίας του υποψήφιου:

  • Αν η εξέταση ακυρωθεί χωρίς υπαιτιότητα του υποψηφίου, το παράβολο παραμένει σε ισχύ και χρησιμοποιείται στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων.
  • Αν ο υποψήφιος δεν συμμετάσχει σε προγραμματισμένη εξέταση, λόγω κωλύματος που καθιστά την παρουσία του αδύνατη, πρέπει αυτό να δηλώνεται με αίτησή του στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Σε αυτή τη περίπτωση η εξέτασή του προγραμματίζεται σε άλλη ημερομηνία και δεν καταβάλλει το παράβολο εκ νέου.
  • Αν η απουσία του υποψηφίου από την προγραμματισμένη εξέταση είναι αδικαιολόγητη, η αξία του παραβόλου δεν επιστρέφεται.

Σημειώνεται ότι, εάν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωμα επαναξέτασης και υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του παραβόλου.

Για την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων πριν τις εξετάσεις, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να μελετήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας hellenicpolice.gr ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ανάλογα με τον τύπου του όπλου, το οποίο επιθυμούν να φέρουν για την ατομική τους ασφάλεια (ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με πιστόλι, ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με περίστροφο και ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με πιστόλι ή περίστροφο).

Δείτε τα ερωτηματολόγια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία των εξετάσεων, δείτε την με αριθμό 3009/2/39-μ’ (ΦΕΚ 2881/29-12-2015) από 29-12-2015 Υπουργική Απόφαση, ως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 59 από 22-01-2016

* Η διαδικασία που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται από 16.05.2016

Τροποποίηση στη Διαδικασία χορήγησης άδειας οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια

Αριθμ. 3009/2/39-μ – ΦΕΚ Τεύχος Β 2881 – 29.12.2015
Τροποποίηση της υπ αριθμ, 3009/2/23-α από 31-8-1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασίας έκδοσης των προβλεπομένων… από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β 696).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β 696), όπως ισχύει, προστίθενται άρθρα 7Α και 7Β, ως εξής:
«Αρθρο 7Α
Διαδικασία χορήγησης άδειας οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια
1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παρ. 3 περίπτ. α΄ του Ν.2168/1993, όπως ισχύει, άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 παρ. Ι περίπτ. 10 εφόσον:
α) συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι για την ασφάλεια του,
β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύματα του άρθρου 18 του Ν.2168/1993, όπως ισχύει,
γ) υπεβλήθη επιτυχώς σε γραπτές εξετάσεις με τη χρήση ερωτηματολογίου τριάντα (30) ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σχετικά με τη λύση, αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση, ασφαλή χρήση, ασφαλή μεταφορά και φύλαξη του αιτουμένου όπλου και
δ) υπεβλήθη επιτυχώς σε πρακτική εξέταση λύσης, αρμολόγησης, γέμισης και απογέμισης του αιτούμενου τύπου όπλου (πιστολιού ή περιστρόφου).

2. Για την προετοιμασία των υποψηφίων που συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις της περίπτωσης γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου διατίθεται εγχειρίδιο εξέτασης για την έκδοση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου για προσωπική ασφάλεια, με συναφές ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών τουλάχιστον ενενήντα (90) ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους, ανάλογα με τον τύπο του αιτούμενου όπλου. Το εγχειρίδιο καταρτίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. και αναρτάται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (astynomia.gr).

3. Οι εξετάσεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 διενεργούνται από την ίδια τριμελή επιτροπή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. β΄, από Υπηρεσία Ασφαλείας της οικείας Διεύθυνσης. Η επιτροπή την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, διαθέτει με μέριμνά της στους εξεταζόμενους και τους δύο τύπους όπλων (πιστόλι και περίστροφο), ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να εξετάζεται και στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων, ανάλογα με τον τύπο του όπλου ή των όπλων που έχει αιτηθεί.

4. Ο προγραμματισμός της εξέτασης των ενδιαφερομένων γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού, κατόπιν σχετικής αίτησης αυτών και καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 περ. α΄ του Ν.2168/1993, όπως ισχύει. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 περ. δ΄ και 8, το παράβολο καταβάλλεται για κάθε προγραμματισμό εξέτασης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε αυτή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, κατά την υποβολή της αίτησης του δηλώνει την προτίμησή του να εξετασθεί στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.

5. Κατόπιν αιτήματος της επιτροπής που διενεργεί την εξέταση της περ. γ΄ της παρ. 1, το οποίο υποβάλλεται τριάντα (30΄) λεπτά της ώρας πριν την έναρξη αυτής, δημιουργείται, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Όπλα και Εκρηκτικά» στην Επιλογή «Εξετάσεις υποψηφίων για άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», ερωτηματολόγιο τριάντα ερωτήσεων, διαφορετικό για κάθε υποψήφιο, πάνω στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς επίσης και τα στοιχεία της επιτροπής εξετάσεων, το οποίο εκτυπώνεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο δημιουργείται μετά από τυχαία επιλογή των ερωτήσεων (RANDOM) μέσω ειδικών μηχανογραφικών διαδικασιών. Οι ερωτήσεις και οι πολλαπλής επιλογής απαντήσεις της κάθε ερώτησης, αναδιατάσσονται κάθε φορά κατά τυχαία σειρά διάφορη της σειράς που εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο του σχετικού εγχειριδίου εξετάσεων.

6. Η γραπτή και πρακτική εξέταση διεξάγεται σε χώρο που καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού. Η γραπτή εξέταση διαρκεί τριάντα (30″) λεπτά της ώρας και μετά το πέρας αυτής ακολουθεί και η πρακτική εξέταση μέγιστης διάρκειας δέκα (10΄) λεπτών της ώρας, ανά εξεταζόμενο.
Οι εξετάσεις διενεργούνται ως εξής:
α) Την ημέρα των εξετάσεων, ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της εξέτασης, αξιωματικός της κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού αναρτά, σε εμφανές σημείο, έξω από την αίθουσα του χώρου της εξέτασης, πίνακες με τα στοιχεία των υποψηφίων.
β) Οι επιτηρητές ορίζουν με κλήρο τις ακριβείς θέσεις των προσελθόντων υποψηφίων μέσα στις αίθουσες, τους ανακοινώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 7Β και τους διανέμουν εκτυπωμένο φύλλο χάρτου, στο οποίο περιέχεται το ερωτηματολόγιο των τριάντα ερωτήσεων με τις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων. Στο ανωτέρω φύλλο χάρτου οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τις ορθές, κατά την άποψή τους, απαντήσεις επί των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
γ) Οι επιτηρητές, κατά το χρόνο διανομής των ανωτέρω εκτυπωμένων φύλλων χάρτου προβαίνουν σε έλεγχο των αναγραφέντων σε αυτά στοιχείων των υποψηφίων με βάση τα δελτία ταυτότητάς τους. Η εξέταση, πέραν της ελληνικής, μπορεί να διενεργηθεί στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, με διανομή του αντίστοιχου ερωτηματολογίου, κατ’ επιλογή του υποψηφίου, σύμφωνα με την παρ. 4.
δ) Η εξέταση πραγματοποιείται εφόσον προσέλθουν τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι. Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση του μοναδικού προσελθόντος υποψήφιου επαναπρογραμματίζεται με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας και δεν καταβάλλεται εκ νέου το παράβολο της παρ. 4.
ε) Μετά την εκπνοή του καθοριζόμενου για τη γραπτή εξέταση χρόνου, οι επιτηρητές παραλαμβάνουν τα γραπτά, έστω και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των απαντήσεων επί του συνόλου των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και υπογράφουν στο τέλος των γραπτών, ενώπιον του υποψηφίου. Τα γραπτά παραδίδονται από τους επιτηρητές στην επιτροπή εξετάσεων.
στ) Με το πέρας της εξέτασης, η επιτροπή εξετάσεων προβαίνει στη διόρθωση των γραπτών και ακολούθως πραγματοποιεί και την πρακτική εξέταση μόνο για τους επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων. Μετά το πέρας και των πρακτικών εξετάσεων η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιέχει την ώρα έναρξης του προσκλητηρίου των υποψηφίων, τους παρόντες και τους απόντες, αριθμητικά και ονομαστικά, την ώρα έναρξης της γραπτής εξέτασης και την ώρα έναρξης της πρακτικής εξέτασης, το αποτέλεσμα των εξετάσεων για κάθε εξεταζόμενο καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις εξετάσεις. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά σε τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) από τις τριάντα (30) ερωτήσεις του ερωτηματολόγιο και ολοκλήρωσαν επιτυχώς και την πρακτική εξέταση (λύση, αρμολόγηση, γέμιση και απογέμιση), στον τύπο του όπλου (πιστόλι ή περίστροφο) που αιτήθηκαν.
ζ) Τα γραπτά και το πρακτικό της εξέτασης παραδίδονται από την επιτροπή εξετάσεων στην αρμόδια για την έκδοση των αδειών οπλοφορίας Υπηρεσία. Απόσπασμα του πρακτικού τηρείται στο φάκελο εκάστου εξεταζομένου. Τα γραπτά τηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της εκδιδόμενης άδειας οπλοφορίας, άλλως, σε περίπτωση αποτυχίας κατά την εξέταση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα.

 

7. Όσοι απορρίπτονται στις εξετάσεις, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημέρα απόρριψής τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις την προγραμματισμένη ημέρα, προσέλθουν μετά τη χορήγηση του ερωτηματολογίου της εξέτασης ή προσέλθουν χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας δικαιολογητικά, θεωρούνται αποτυχόντες και έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την προηγούμενη.

8. Κώλυμα υποψηφίου που καθιστά αδύνατη την παρουσία του στην προγραμματισμένη εξέταση δηλώνεται με αίτησή του στην αρμόδια Υπηρεσία, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα της εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται νέος προγραμματισμός εξέτασης και δεν καταβάλλεται εκ νέου το παράβολο της παρ. 4. Κώλυμα υποψηφίου που καθιστά αδύνατη την παρουσία του και δεν δηλώθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δικαιολογείται μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Ασφαλείας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού και εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

9. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να υποβοηθείται με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τις αναφερόμενες στο άρθρο 7Β υποχρεώσεις του, θεωρείται ότι απέτυχε και έχει δικαίωμα προγραμματισμού νέας εξέτασης με την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών.

Άρθρο 7Β
Υποχρεώσεις υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στον τόπο των εξετάσεων, να φέρουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο και στυλό διαρκείας ή μελάνη χρώματος μπλε και να συμμορφώνονται επακριβώς με τις οδηγίες της επιτροπής εξετάσεων και των επιτηρητών.

2. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους, ιδίως:
α) να συνεννοούνται μεταξύ τους και να κατέχουν ή να συμβουλεύονται κείμενα ή σημειώσεις ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προσφέρει βοήθεια στις εξετάσεις,
β) να παρέχουν σε άλλους υποψηφίους στοιχεία προς αντιγραφή, να βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτούς ή να βοηθούνται από άλλους,
γ) να εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εκτός αν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων ή του οικείου επιτηρητή, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
δ) να απομακρύνεται από την αίθουσα ο προτελευταίος υποψήφιος, πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης του τελευταίου υποψηφίου,
ε) να απομακρύνονται από την αίθουσα αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 15΄ λεπτά της ώρας από την έναρξη της εξέτασης και
στ) να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή να χρησιμοποιούν ακουστικά – πλην βαρηκοΐας – ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή επικοινωνίας».

Άρθρο 2
1. Όσοι λάβουν άδεια οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια μετά τη δημοσίευση της παρούσας και ως εκ τούτου υποβάλλονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις, σε κάθε αίτημα ανανέωσης αυτών, υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 2 παραγρ. 10 της υπουργικής απόφασης 3009/2/23-α΄ από 31.8.1994 (αίτηση, ιατρικό Πιστοποιητικό, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου) για την έκδοση αδειών οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια, πλην της υποβολής τους σε νέες εξετάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3.

2. Όσοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας είναι ήδη κάτοχοι αδειών οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, πριν τη λήξη αυτών και κατά το χρόνο υποβολής αιτήματος ανανέωσής τους σύμφωνα με τα ισχύοντα, θα υποβάλλονται άπαξ στις εξετάσεις των άρθρων 7Α και 7Β της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 υπουργικής απόφασης.

3. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι κάτοχοι των σε ισχύ αδειών οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, που έλαβαν αυτές είτε πριν είτε μετά τη δημοσίευση της παρούσας, εφόσον αιτηθούν την αντικατάσταση κατεχόμενου όπλου με όπλο διαφορετικού τύπου ή την προσθήκη όπλου διαφορετικού τύπου από αυτό που ήδη νόμιμα κατέχουν με την άδειά τους, θα υποβάλλονται στις προβλεπόμενες στα άρθρα 7Α και 7Β της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 υπουργικής απόφασης εξετάσεις, καταβάλλοντας το καθοριζόμενο, κάθε φορά, σε αυτή παράβολο.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Αριθμ. 3009/2/23-λζ΄ – ΦΕΚ Β 843 – 09.04.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών (Β 696).

Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β 696) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι χορηγούμενες άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας προσκομίζονται για θεώρηση το πρώτο πενθήμερο εκάστου εξαμήνου στις παρακάτω υπηρεσίες του τόπου κατοικίας του κατόχου τους:
α. στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας και όπου αυτά δεν υφίστανται στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας των ΓΑΔ Αττικής και Θεσσαλονίκης,
β. στις οικείες Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας ή Τμήματα Ασφαλείας και όπου αυτά δεν υφίστανται στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών.
Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις παραπάνω Υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνει ότι κατέχει τα όπλα που αναφέρονται σ’ αυτή και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση με φωτοαντίγραφο της θεωρημένης άδειας υποβάλλεται, εντός τριημέρου, από τις υπηρεσίες θεώρησης στην αρχή έκδοσης της άδειας για σχετικό έλεγχο και ενημέρωση του αρχείου της.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης