Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Λάρισα

Αριθμ. 4102/208608 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4064/19.12.2016
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων.

Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιφέρεια του Νομού Λάρισας, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016−2017 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:

* Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι)
* Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι.
* Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71 και του Ν. 177/75.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2016−2017.

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Δ/νση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Λάρισας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.