Εγκύκλιος για την απαγόρευση του καπνίσματος

Εγκύκλιος για την απαγόρευση του καπνίσματος

Το Υπουργείο Υγείας με τα άρθρα 17 και 32 του ν. 3868/2010, περί αναβάθμισης του ΕΣΥ και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 129/τ.Α./3-8-2010) τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις του ν. 3730/2008 και 3370/2005 και με την ΚΥΑ104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10)καθορίζει τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α./3-8-2010)

Απαγόρευση καπνίσματος και εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας