Πρόσληψη προσωπικού στο δήμο Νέας Προποντίδας

Πρόσληψη προσωπικού στο δήμο Νέας Προποντίδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019 του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 Δήμος Νέας Προποντίδας (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας) Νέα Μουδανιά ΤΕ Εργοθεραπευτών εν ελλείψει αυτού ΤΕ Λογοθεραπευτών εν ελλείψει αυτού ΤΕ Φυσιοθεραπευτών *Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

102 Δήμος Νέας Προποντίδας (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Πορταριάς) Νέα Μουδανιά ΤΕ Εργοθεραπευτών εν ελλείψει αυτού ΤΕ Λογοθεραπευτών εν ελλείψει αυτού ΤΕ Φυσιοθεραπευτών *Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

103 Δήμος Νέας Προποντίδας (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ– ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας Νέα Μουδανιά ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών *Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

104 Δήμος Νέας Προποντίδας (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Πορταριάς) Νέα Μουδανιά ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών *Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

105 Δήμος Νέας Προποντίδας (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ– ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας) Νέα Μουδανιά ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών *Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2

106 Δήμος Νέας Προποντίδας (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Πορταριάς) Νέα Μουδανιά ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών *Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-8-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κ. Μισοκοίλη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2373025887 και 2373025533).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέας Προποντίδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη