Προσλήψεις ΕΜΚΦ Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής – 12 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη Δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.8, του Ν. 3812/2009, για τις ανάγκες λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Χαλκιδικής ( 22ας Απριλίου 1, 2ος όροφος ) μέχρι και την 26-06-2017 και ώρα 14:00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1) πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος(όπου απαιτείται).
3) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
5) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας).
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Aντίγραφο λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ)
ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994
4. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει.
5. Στο εποχικό αυτό προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Κατασκήνωσης, παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης.
6. Όλο το ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει απαραιτήτως με την άφιξή του στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης να έχει βεβαίωση καλής υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο και θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας.
7. Ειδικά για το προσωπικό κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί βιβλιάριο υγείας εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 23710-23055 (υπ.: Μπιζέτας Απ.) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Το κείμενο της προκήρυξης