ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Προσλήψεις

Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της ΕΟΟ που προκύπτουν τόσο από την ανάθεση σε αυτήν της αρμοδιότητας έκδοσης των βεβαιώσεων άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλων οδοντιατρικών ειδικοτήτων, όσο και λόγω της ανάληψης της ευθύνης πιστοποίησης των φορέων παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία εκ των θέσεων αυτών.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα παράτασης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης