Πρόσληψη Δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πλήρωση µίας (1) θέσης Δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο εδρεύει στην Κέρκυρα.

Δικαίωµα να υποβάλουν υποψηφιότητα έχουν οι ∆ικηγόροι Κέρκυρας µε διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

Το αντικείµενο απασχόλησης του Δικηγόρου, οι υποχρεώσεις του και η εξέλιξή του καθορίζονται από το Π.∆. 203/2004.

Ο ∆ικηγόρος έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και να βρίσκεται στη διάθεση του Πανεπιστηµίου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας και έχουν εφαρµογή σε αυτόν οι διατάξεις του ∆ικηγορικού Κώδικα.Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την πρόσληψη στη θέση αυτή να υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τοπικό τύπο, στο Τµήµα Πρωτοκόλλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ: 26610 87646, 87622, 87629

Η προκήρυξη