ΑΣΕΠ 2Ε/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις σε Ανεξάρτητες Αρχές

ΑΣΕΠ 2Ε/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις πτυχιούχων σε μόνιμες θέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές 

 

ΑΣΕΠ 2Ε/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 71/11.11.2022
2Ε/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

Αιτήσεις από 23 Νοεμβρίου 2022 έως 8 Δεκεμβρίου 2022

 

ΘΕΣΕΙΣ

Εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.πρώην ΑΔΙΠ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,

όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 23 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
II. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ’: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Η ως άνω Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 71/11.11.2022

 

 

 

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης