Προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού – 3 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό Ν. Μαγνησίας.

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Β. Κων/νου 117, Τ.Κ. 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Μελαχροινάκη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2422350217).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Παιδικού Σταθμού και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλμυρού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

– – – – –
Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και ΠΕΝΤΕ (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017 συνολικού αριθμού ΕΞΙ (6) ατόμων, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422350217 & 2422 350259).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 10/8/2017 έως 18/8/2017