ΑΣΕΠ 1Κ/2024. Προκήρυξη προσλήψεων στην Δημοτική Αστυνομία (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ 1Κ/2024. Προκήρυξη για προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στην Δημοτική Αστυνομία

 

ΑΣΕΠ 1Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/22.02.2024
1Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Αιτήσεις από 7 Μαρτίου 2024 έως 26 Μαρτίου 2024

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις
Κλάδων: ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες δεκαοκτώ (218) θέσεις
Κλάδων: ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτακόσιες ογδόντα επτά (787) θέσεις.
Κλάδων: ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Στο άρθρο 43 του νόμου 5083/2024 ορίζεται ότι με την προκήρυξη προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός των προτιμήσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι (120) ανά κατηγορία εκπαίδευσης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α.1.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Α.1.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Α.1.3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
Α.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Α.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Α.2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ(Π.Ε.,Τ.Ε.)
Δ.2.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δ.5. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Δ.6. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Δ.7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δ.8. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Δ.9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ (ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΗΣΗ)
Δ.10. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/22.02.2024

 

 

 

 

Σχετικά:

Θέσεις, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για τις προσλήψεις στην Δημοτική Αστυνομία (διατάξεις του νόμου 5003/2022)

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης