ΑΣΕΠ 2Κ/2018. Πρόσληψη 42 ατόμων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 2Κ/2018. Πρόσληψη 42 ατόμων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) θέσεις 19
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) θέσεις 12
3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) θέσεις 9
4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) θέσεις 2

Αιτήσεις από 12-04-2018 έως 27-04-2018ΑΣΕΠ 2Κ/2018 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 6/08.02.2018
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Δείτε την Προκήρυξη με τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα