Προσλήψεις στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης του ΥΠΕΝ

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr)   και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  (10) ατόμων διαφόρων  ειδικοτήτων με διάρκεια  απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως  τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3)  ακόμη έτη, στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  συμμετοχής  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από την Παρασκευή 4/11/2022  έως και τη Δευτέρα 14/11/2022  στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου  

Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της  αιτήσεως ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ. στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr)  μέσω της διαδρομής:  Κεντρική σελίδα -> Υπουργείο -> Προκηρύξεις Διαγωνισμών.

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και του Παραρτήματος της Προκήρυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συμβάσεων Εργασίας  Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», καθώς  και των  Ειδικών  Παραρτημάτων: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης  «18-5-2022», μέσω του δικτυακού τόπου του ΥΠΕΝ (www.ypen.gr)  και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

 

 Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022