Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Πεντέλης

Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Πεντέλης

Πρόσληψη δεκατριών (13) θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-7-2018 , με ωριαία αποζημίωση , για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2018-2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣΓενικά προσόντα πρόσληψης

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ηλικία μέχρι 65 ετών.

• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (οδός: Υψηλάντου 7 και Παναγούλη Μελίσσια Σ.Κ. 15127), τηλ. επικοινωνίας: 2108104082 – 2132140627

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο ων αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η προκήρυξη