ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ. Προσλήψεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΑΤΟ (100) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες