Ίδρυση Σχολής Προπονητών TAEKBONTO WTF Γ Κατηγορίας στην Αθήνα

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/272983/15519/2759/2181 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3350/22.09.2017
Ίδρυση Σχολής Προπονητών TAEKBONTO taekwondo WTF Γ Κατηγορίας στην Αθήνα

Ιδρύεται σχολή προπονητών Γ  κατηγορίας στο άθλημα του TAEKBONTO taekwondo WTF, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα  από 1/1/2018 έως 31/12/2018

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση 21ου έτους πριν την έναρξη της σχολής).
3. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής
4α. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια Ταεκβοντό-WTF (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή των ενώσεων της με βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, το οποίο θα βεβαιώνεται από την ομοσπονδία ή την ένωση.
ή
β. Να είχε κατακτήσει 1η έως και 3η Πανελλήνια θέση σε ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, 1η έως και 8η Ολυμπιακή ή Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκή θέση ως αθλητής-τρια στο άθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ-WTF που αναγνωρίζει και καλλιεργεί η ΕΛΟΤ με βάση φύλλα αγώνων.

Οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές/τριες -με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΛΟΤ με βάση τα φύλλα αγώνων, σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη, την οποία βεβαιώνει η ΕΛΟΤ, εκτός εάν υπάγονται στην περίπτωση 4β, ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ με ειδικότητα προπονητής αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν υπάγονται στην περίπτωση 4β.Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Το ΦΕΚ Τεύχος Β 3350/22.09.2017 με τις λεπτομέρειες για την ίδρυση της σχολής