Προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών

Με διατάξεις του νόμου 5094/2024 προβλέπεται η επαναπρόσληψη εποχικών πυροσβεστών (εποχικής απασχόλησης)

 

Νόμος 5094/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 39/13.03.2024
Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 211
Επαναπρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 6 ν. 3103/2003

Στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003 (Α’ 23), περί πρόσληψης προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται η επιφύλαξη της παρ. 2, β) στην παρ. 2: βα) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται εξαίρεση από την παρ. 1 και προβλέπεται η δυνατότητα επαναπρόσληψης και για το έτος 2024, ββ) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «το 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «έως και το έτος 2019», βγ) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, περί προσληφθέντων του έτους 2003, και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, να προσλαμβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε (5) συνεχείς αντιπυρικές περιόδους, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

Η διάρκεια της απασχόλησής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες ετησίως.

Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία εκδίδεται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Τα κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τη φύση του πυροσβεστικού έργου και η αξιολόγησή τους, τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία πρόσληψης και απόλυσής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών.

2. Οι Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι απασχολήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2019, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, δύναται να προσληφθούν εκ νέου με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2020, με δυνατότητα επαναπρόσληψης και για τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά τον χρόνο πρόσληψής τους σωματική και ψυχική υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

Οι προσλαμβανόμενοι με έτος αρχικής πρόσληψης έως και το έτος 2019, πριν την πρόσληψή τους, προσκομίζουν, κατ’ έτος, δελτίο υγειονομικής εξέτασης και απαλλάσσονται από τις αθλητικές εξετάσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 36/2019 (Α’ 62), όπως κάθε φορά ισχύει.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης